หน่วยการสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารองค์กรและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวคิด หน้าที่ และขอบเขตแก่คณะกรรมการหน่วยสื่อสารองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:30 น.