ชื่อ-สกุลสาขาวิชาผลงานวิชาการวันที่มีผลย้อนหลัง
รองศาสตราจารย์
ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
บริหารธุรกิจ

1. เอกสารคำสอนรายวิชา “การจัดการผลิตและการดำเนินงาน”
2. งานวิจัย  จำนวน 3 เรื่อง
          2.1  การพัฒนาตัวแบบเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์โดยใช้กรอบแนวคิด CAMEL สำหรับการวิเคราะห์ Data Envelopment
          2.2  การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นและทฤษฎีฟัซซีเซต
          2.3  การพัฒนาตัวแบบเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสาขาธนาคารโดยใช้ Balanced Scorecard และ Data Envelopment Analysis
3. หนังสือ 5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: Principles and Practice).

วันที่ 8 ตุลาคม 2561