หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (จังหวัดเชียงใหม่) คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “แบ่งปันประสบการณ์และให้แนวคิดทางธุรกิจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63.. หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Action Learning) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ความรู้โดยอาศัยการปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์และทักษะ จากการได้ทดลองนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาธุรกิจ และผลิตผลงานสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 กิจการ ได้แก่ 1) บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด 2) เอี่ยมดี รีไซเคิล 3) บุรีโฮเทลแอนด์โฮลเทล 4) บริษัท โตเกียวออพติคอล จำกัด และ 5) ลีลานวดไท ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ