คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำรายละเอียดการปฏิบัติตน และมารยาทที่พึงปฏิบัติของนักศึกษาทุนการศึกษา รวมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 11 โครงการ ได้แก่


1) ทุนการศึกษา “โครงการกระปุกออมทุน ทุนสร้างอนาคต” โดย สมาคมนักศึกษาเก่าการบัญชี
และบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 15 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
2) ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์” จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
3) ทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย” (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
4) ทุนการศึกษา “กองทุนศิษย์เก่ารุ่น 5 รหัส 11” จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 15,000 บาท
5) ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ” จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
6) ทุนการศึกษา “คุณเชาวนี ดีประเสริฐกุล” จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
7) ทุนการศึกษา “คุณมลธิชา แซ่เตียว” จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 15,000 บาท
8) ทุนการศึกษา “คุณพิมพ์ชนก เกียรติวงศ์” จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท
9) ทุนการศึกษา “บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด” จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
10) ทุนการศึกษา “มูลนิธิ Mitsubishi UFJ Foundation 2019” จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท
11) ทุนการศึกษา “คณะบริหารธุรกิจ”


ทั้งนี้ภายในพิธีมอบทุนยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ถูกวิธีและอย่างประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นวิทยากร กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคทุน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่