สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสำเภาน้อยปันรัก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสาและการมีจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา โดยการนำนักศึกษาลงพื้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยไปบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม การทำความสะอาดพื้นที่ ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายในของบุคคล อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคี ความผูกพัน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ คลองแม่ข่า และวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่