ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : Mazars สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 3-4 เพื่อบรรยายแนะนำองค์กร ให้ความรู้ด้านอาชีพและความแตกฉานของวิชาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรัก มีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า เป็นผู้ใส่ใจฝึกฝนและพัฒนาตนเอง รวมถึงเป็นการรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานหรือทำงาน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษารับทราบนโยบายของบริษัทก่อนการสมัครงาน ตำแหน่งงาน โดยมีคุณวราภรณ์ จารุกิจจรูญ Accounting Director คุณรัตติกรณ์ ศักดิ์ศรีสถาพร Senior HR Manager คุณภิญญดา ธนชัยกรกุล Audit Manager คุณสุดาวรรณ บุญเข็ม Assistant HR Manager และคุณกมลา หน่อทอง Senior HR officer เป็นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 1341 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่