ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าจัดกิจกรรม Company Presentation บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนะแนวทางสายอาชีพ รวมถึงเป็นการรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานหรือทำงาน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษารับทราบนโยบายของบริษัทก่อนการสมัครงาน ตำแหน่งงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่