ชื่อ-สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ  เอกะสิงห์

สาขาวิชา

การบัญชี

ผลงานวิชาการ

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การบัญชีขั้นต้น”
2. งานวิจัย  จำนวน 2 เรื่อง
          2.1   Auditor Size and Auditor Conservatism in the Context of Key Audit Matters: The Moderating Role of Auditor Gender  
          2.2  เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ: สัญญานเตือนของการแก้ไขงบการเงินในปีถัดไป