ประกาศมช.การสมัครรับความเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของนศ.มช.