ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิชา 703499 : สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคิดและวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ในการบริหารงานเชิงบูรณาการไปปรับใช้ต่อไปได้ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาฯ กับองค์การในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.