หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ จัดการนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรฯ แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 องค์กร ได้แก่ 1) บริษัท โตเกียวออพติคอล จำกัด 2) บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด 3) ลีลานวดไท 4) บุรีโฮเทลแอนด์โฮลเทล และ 5) เอี่ยมดี รีไซเคิล ร่วมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ 1) คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) 2) คุณวัลลภัช แก้วอำไพ  Director โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 3) รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ  อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) คุณฐิติ บุญประกอบ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และ 5) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่