เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 ณ ณ ห้องกินรี โรงแรม ดิ เอ็มเพรส พรีเมียม เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัล AccBA CMU Award for Outstanding Contributions to Business Education ณ นำโดย ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติและคณาจารย์ โดยรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับนักธุรกิจหรือผู้มีคุณูปการต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างสูงมาต่อเนื่องจนเกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติการมีส่วนร่วมในการบรรลุพันธกิจ การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในลักษณะ Closed-to-practice Knowledge ของคณะฯ

ในปีนี้เป็นการจัดมอบรางวัลเป็นครั้งแรก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และกรรมการอำนวยการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะบริหารธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทั้งทางด้านการสนับสนุนทางการเงินและการเป็นแกนนำในการนำนักธุรกิจมาร่วมเป็นผู้มีบทบาทในการให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาและคณาจารย์

อีกทั้งให้โอกาสทางคณะฯ ในการนำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมศึกษาดูงานธุรกิจ การให้โอกาสการฝึกงานแก่นักศึกษา และการให้โอกาสคณาจารย์เข้าร่วมทำงาน รวมถึงยังเป็นวิทยากรให้กับทางคณะฯ เป็นต้นแบบของการปฏิบัติตนของนักธุรกิจและนักวิชาชีพการเงินทีดี จนทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ และการเรียนรู้ในสาขาการเงินของคณะฯ ทำให้มีความโดดเด่น และเป็นไปตามพันธกิจของคณะฯ ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรหรือสถาบันการเงินต่างๆ กล่าวคือการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในลักษณะ Closed-to-practice Knowledge

ในการบรรลุตามพันธกิจนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์ที่ดีอย่างต่อเนื่องจากภาคธุรกิจ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ และ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม เป็นผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ จึงอุทิศตนและเป็นกำลังสำคัญของคณะบริหารธุรกิจมาตลอด จนทำให้คณะบริหารธุรกิจพิจารณามอบรางวัล AccBA CMU AWARD For Outstanding Contributions to Business Education แก่ทั้งสองท่าน

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. รวี กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล AccBA CMU Award for Outstanding Contributions to Business Education ว่าคณะบริหารธุรกิจมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการนำภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ผ่านมาเราเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนมาโดยตลอดโอกาสที่จะเชื่้อมโยงไปถึงภาคธุรกิจ เราไม่เหมือนกับคณะแพทย์ที่การเชื่อมโยงกับการปฎิบัติไปด้วยกันได้มีโรงพยาบาลที่สามารถให้แพทย์ไปปฎิบัติได้จริง แต่ภาคบริหาร ภาคการศึกษาในห้องเรียนกับภาคปฏิบัติจริงๆมันอยู่แยกกันดังนั้นถ้าจะเรียนรู้ให้เกิดความสำเร็จจริงๆจึงต้องเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาคธุรกิจที่ทำงานจริงๆแล้วนำความรู้มาถ่ายทอดในห้องเรียน ซึ่งถ้าจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ปัจจัยสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติงานภาคเอกชนจะต้องมาให้ความร่วมมือกับภาคการศึกษาโดยเฉพาะภาคเอกชนขนาดใหญ่ระดับมหาชน ที่ผ่านมามีน้อยคนที่จะอุทิศตนเพื่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้

ทางคณะบริหารได้รับความอนุเคราะห์จาก 2 ท่านที่ได้รับรางวัล ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้นักศึกษาเป็นประโยชน์และมีคุณค่าเป็นอย่างมากหากขาดความรู้เหล่านี้แล้วความรู้แต่ภายในห้องเรียนก็ไม่สามารรถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะบริหารตั้งเอาไว้ได้เลย ด้วยเหตุนี้จึงจัดพิธีมอบรางวัล AccBA CMU Award for Outstanding Contributions to Business Education ขึ้นมาเพื่้อขอบคุณทั้ง 2 ท่าน นับว่าถือเป็นการเชื่อมสะพานความรู้ระหว่างภาคเอกชนกับภาคการศึกษา จึงเชื่อได้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคเอกชนอื่นๆแบบนี้อีกอย่างแน่นอน

ด้านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากว่าคณบดีคณะบริหารธุรกิจเรามีพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฎิบัติได้จึงจำเป็นที่้จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้นำของอค์กรต่างๆที่ให้โอกาสในการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานและให้ข้อมูลความรู้ต่างๆแก่นักศึกษาที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง โดยปัญหาอย่างหนึ่งของวิชาการเงินและบัญชีก็คือการใช้ข้อมูลที่เป็นในเชิงความลับแต่ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ท่านยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาซึ่งได้ใช้ความรู้จริงเพื่อนำไปวิเคราะห์ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษามาก

ด้านดร.สมภพ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า ส่วนตัวมีความผูกพันธ์กับทางมหาวิทยาลัยเนื่องจากตนเป็นศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจ มช. เข้าเรียนตั้งแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบันนี้ก็ 41 ปี และเป็นครั้งแรกที่ทางคณะบริหารมอบรางวัล AccBA CMU Award for Outstanding Contributions to Business Education นี้ให้ มีความรู้สึกว่าภูมิใจและดีใจ เราอยากเห็นรุ่นต่อๆไปที่ทางภาคเอกชนเข้ามาทำประโยชน์ให้กับภาคการศึกษาในทุกภาควิชาต่างๆของคณะบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการเงิน ภาคการจัดการ ภาคบัญชี หรือภาคการตลาด เป็นต้น หรือแม้แต่เป็นภาพรวมของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ตาม

ขณะที่นายชูวิทย์ กล่าวเสริมว่า รางวัลที่ได้รับนี้นับว่าเป็นรางวัลแรกที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับภาคการศึกษานับว่าเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจมากที่สุดในชีวิต เราอยากให้นักศึกษา เยาวชนเติบโตมาอย่างมีคุณภาพในทุกมิติของสังคมไทย เราเปิดโอกาสให้กับทุกๆมหาวิทยาลัยที่ใฝ่รู้สามารถเข้ามาเรียนรู้กับภาคเอกชนได้ไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้ผ่านมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวทุกอย่างเรียนรู้จากการทำงานด้วยการฝึกงานได้ ผมมองว่ามีประโยชน์มาก และจะนำพาเพื่อนๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์พอที่จะเห็นโอกาสในด้านการศึกษาก็จะบอกกล่าวให้มาเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับภาคการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป

ที่มา : ไทยนิวส์