คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รหัส 00411501107010 TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) โดยมีโครงการ และหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

งานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942110 และ 053-942124

สำหรับหลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942156