อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ เพื่อยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ นางสาวณัฐวรรณ รุกขชาติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 621510092 และนายฌัลล์ชล ณ ลำพูน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสนักศึกษา 620110253 จากศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากนักศึกษาเก็บเงินได้จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และได้นำส่งคืนเจ้าของ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ: ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์