โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ 
สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพนี้กำเนิดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ตลอดชีวิตระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่ากับคณะบริหารธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้ศูนย์นี้เป็นแหล่งปลูกฝัง พัฒนา และส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทัศนคติตลอดจนจิตสำนึกที่จะเป็นหลักประกันให้นักศึกษาและศิษย์เก่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุขรอบด้าน

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพเชื่อว่านักศึกษาและศิษย์เก่าไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับบริการ และองค์กรภายนอกไม่ใช่เป็นเพียงองค์กรนายจ้าง หากแต่เชื่อมั่นว่าผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ฯ ขึ้นอยู่กับทุกกิจกรรมของศูนย์ฯ ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและความสัมพันธ์อันทรงประสิทธิผลระหว่าง ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเครือข่ายองค์กรภายนอก