7s
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรนำระบบ 7ส มาปฏิบัติในหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ไว้ดังนี้

นโยบาย 7ส
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและสังคม โดยใช้ 7ส เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รักษาคุณภาพในการทำงาน ลดความสูญเปล่าของเวลาและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมีการกำกับดูแลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนถือเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร

7ส ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ 7ส
บุคลากรทุกคนทำ 7ส ด้วยความสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมอบความสุขสู่สังคม

พันธกิจ 7ส
1. ปลูกฝังจิตสำนึก ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ ในระบบ 7ส
2. สร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาระบบงาน
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดการใช้พลังงาน และพัฒนาภูมิทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ
5. เผยแพร่องค์ความรู้ 7ส สู่สังคม เพื่อพัฒนาชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมายให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดตา ร่มรื่น มีพื้นที่ที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ 7ส
1. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีวินัย ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
2. เพื่อสร้างมาตรฐานที่ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีภายในองค์กรและสังคม

เป้าหมาย 7ส
ภายในปี 2559
1. บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการอบรมและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 7ส
2. ผลการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ 7ส เฉลี่ยทั้งคณะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. ทุกหน่วยงานและทุกพื้นที่ต้องมีมาตรฐานการทำงาน
4. จำนวนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ 7ส (7S Kaizen) ไม่ต่ำกว่า 1 เรื่องต่อพื้นที่ต่อไตรมาส
5. ทุกพื้นที่ได้รับคะแนนจากการตรวจประเมินโดยระดับคณะกรรมการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
6. ได้รับรางวัล Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/7saccbastyle