คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต Acc-BA

  เชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient: IQ)

คือความรอบรู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในวิชาชีพแห่งตน ความสามารถในการเรียนรู้กระบวนการคิดไม่เพียงแต่ท่องจาตามตารา มีความฉลาดเฉลียวและกระหายใคร่เรียนรู้อยู่เนืองนิจ (passion for learning)

  เชาวน์อารมณ์ (Emotion Quotient: EQ)

คือเป็นผู้รู้จักตัวเอง (self-realization) มองเห็นศักยภาพภายในตนเอง และมีความมั่นคงทางอารมณ์ทั้งเมื่ออยู่ลาพังและร่วมงานกับผู้อื่น

  เชาวน์คุณธรรมจริยธรรม (Morality Quotient: MQ)

คือการมีวินัยต่อตนเอง เป็นผู้มีจิตใจดีงาม รู้จักควบคุมความประพฤติของตน มีหิริโอตตัปปะ สามารถอยู่และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข และเป็นผู้มีจิตสานึกต่อการแก้ไขความเดือดร้อนของสังคม

  เชาวน์ต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต (Protean-Career Quotient: PQ)

คืออุปนิสัยเชิงรุก (proactive) ต่อการเปลี่ยนแปลงของทั้งชีวิตการงานและส่วนตัว ดารงชีวิตด้วยความยืดหยุ่นและภักดีมุ่งมั่น (commitment) ต่อองค์กรที่ตนอิงอาศัย สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง (personal mastery) ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน สามารถเผชิญสถานการณ์ที่ผันผวน ปรับตัวไวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถทางานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

  เชาวน์เทคโนโลยี (Technology Quotient: TQ)

คือมีความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีและรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องกับสถานการณ์ในการแสวงหาความรู้และในการแก้ไขปัญหา

  เชาวน์วัฒนธรรม (Culture Quotient: CQ)

คือมีความชานาญทางการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักรู้และอดกลั้นต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และประชาสังคมโลก

  จิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial-Spirit Quotient: ES-Q อ่าน เอสคิว)

คือเป็นผู้มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่ดี อาทิเช่น ความกล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น