5.-640108_ประกาศ-มช.-มาตราการเผ้าระวัง-Covid-19-ระลอกให