ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือต่อไป ให้นักศึกษาดำเนินการภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 เท่านั้น

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบกรณีค่าธรรมเนียมการศึกษา-1

แบบฟอร์มรายงานผลกระทบต่อครอบครัวของนักศ