กระบวนการทำงานของระบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) และกระบวนการคืนเงินทุนช่วยเหลือฯ

สอบถามเกี่ยวกับระบบคืนเงินกองทุนฯ ติดต่อได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.0-5394-3125 และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มช. โทร. 0-5394-3836

ที่มา : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์