• image
 • accba-reg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับ Ex-M.B.A.

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรม Ex-M.B.A. CMU จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการระดมทุนรับบริจาค เพื่อปรับปรุงอาคาร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเพื่อพัฒนาระบบประปา วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยประกอบพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:09 น.

 • คณะบริหารธุรกิจ มช. นำเทคโนโลยี VR มาใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นคณะแรกของประเทศไทย

  นอกจากการอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทำให้การจัดการศึกษาแบบทุกที่ทุกเวลา มีความเป็นไปได้ทั้งด้านอุปกรณ์และความคุ้มค่าของการลงทุนแล้ว การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดตัวเร่งอันสำคัญซึ่งทำให้เห็นว่า ไม่ว่าโลกจะสะดุดหรือหยุดหมุน แต่การเรียนรู้ของมนุษย์จะไม่หยุดนิ่ง เป็นที่มาของความพยายามของ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการเข้ากัน เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิผลที่สุด โดยไม่ถูกขัดจังหวะจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหลาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เปิดเผยว่า คณะของเราถือว่าเป็นคณะแรกของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยี VR มาใช้ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หรือ Learning Outcome เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาของคณะอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนมากที่สุด โดยการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้นภายใต้ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่บริบูรณ์พร้อม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรามีความเชื่อว่า ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั้นจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีปัจจัยระบบนิเวศ 3 ด้าน เรียกย่อๆ ว่า เอสอีที หรือเซ็ต (SET) คือตัวของนักศึกษา (Student) จะต้องถูกปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั้น เกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวของนักศึกษามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยมีสภาพแวดล้อม (E: Environment) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เอื้อต่อการเติบโตงอกงามทางวิชาการและความก้าวหน้าในชีวิต ตลอดจน ด้านคณาจารย์ (T: Teacher) ก็จะต้องทำให้บทเรียนนั้นมีความน่าสนใจ ทำให้นักศึกษานั้นเกิดความอยากเรียนรู้ด้วยเช่นกัน การใช้ VR ร่วมกับอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเติมเต็มระบบนิเวศของการเรียนรู้ ณ คณะฯ ในการมาเยี่ยมชมในวันนี้ ท่านจะได้เห็นตัวอย่างจากคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมอยู่ในชั้นเรียนจริงๆ ว่าเมื่อ VR ถูกนำมาผสมผสานเข้ากับการเรียนการสอน จะทำให้บทเรียนน่าเรียนรู้มากขึ้นอย่างไร เช่น นักศึกษาสามารถแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนไอเดียที่ได้เห็นจาก VR ผ่านสมาร์ทบอร์ดประเภทต่างๆ อีกทั้ง โลกเสมือนทำให้ย่นเวลาการเรียนรู้ที่เดิมอาจต้องใช้หลายสัปดาห์ มาเหลือเพียงไม่กี่นาทีอย่างไร ข้อดีของเทคโนโลยี VR คือไม่เพียงแต่ไม่ต้องออกไปในสถานที่จริงทุกครั้งที่ต้องการเรียนรู้ แต่หลายครั้งโลกของจริงก็ไม่เอื้อให้ผู้เรียนเข้าไปเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเพราะระยะทาง โรคระบาด หรือรอบการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีของจริงให้ดูตลอดเวลา หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่สถานศึกษาควบคุมไม่ได้ เช่น วิชาการสอบบัญชี หรือ Audit ต้องมีการเรียนรู้วิธีการตรวจนับสต๊อกสินค้า ซึ่งถ้าเป็นโลกสมัยก่อนต้องพานักศึกษาไปฝึกนับสต๊อกที่สถานประกอบการบางแห่ง อาจจะไม่มีสต็อกให้นับหรือว่าไม่ได้อยู่ในรอบที่สถานประกอบการสะดวกที่จะต้อนรับ นักศึกษาจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปฝึกตามเวลาที่เขาต้องการได้

 • แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต  อินยา สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การภาษีอากร 1”งานวิจัย  จำนวน 2 เรื่องผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการและกลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงที่มีต่อการป้องกันทุจริต :หลักฐานจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตการกำกับดูแลกิจการและการป้องกันการทุจริต      

 • ขอแสดงความยินดีอาจารย์ AccBA เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและผู้ประกอบการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี มอบคำสั่งแต่งตั้งฯ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • บุคลากร AccBA รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรคณะฯ โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเกี่ยวกับ (COVID-19)

 • ข่าวทั่วไป
 • ข่าวรางวัล
 • ข่าวงานบริการการศึกษา
 • ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวทุนการศึกษา
 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคำสั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม Social WorK Project สำหรับนักศึกษารหัส 63

และประกาศการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการทำกิจกรรม Social WorK Project รหัส 63 ...
Read More

อาจารย์ AccBa ร่วมทำบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท ...
Read More

ร่วมพิธีทำบุญถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ...
Read More

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีกับบุคลากร AccBA

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพบปะระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ กับคณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ...
Read More

ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับบุคลากรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจประจำปี 2563 โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อทราบภาวะสุขภาพของบุคลากร การค้นหาความผิดปกติและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ ...
Read More

Workshop for Personality Excellence

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Workshop for Personality Excellence ...
Read More

Company Presentation : MAZARS

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : MAZARS ...
Read More

Company presentation : SCG

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : SCG ...
Read More

แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ...
Read More

บุคลากร AccBA รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรคณะฯ โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุลสาขาวิชาผลงานวิชาการวันที่มีผลย้อนหลัง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนาบริหารธุรกิจ1. เอกสารคำสอนรายวิชา “การจัดการผลิตและการดำเนินงาน”2. งานวิจัย จำนวน ...
Read More

AccBA คว้ารางวัลชนะเลิศ U Power Digital Idea Challenge Season 4

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนายสุรเชษฐ์ ปศุศฤทธากร สุวัจน์ พรพุทธศรี นายเพชรกล้า บุตรโส นางสาววาสิตา ...
Read More

AccBA รับ Public Favorite Award จาก “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมชุมชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย นางสาวชญานิศ ใจเฉลียว นางสาวธนัชชา ศรีเพ็ญ และนางสาวอมราวดี ...
Read More

นักศึกษา M.B.A. Marketing #11 ได้รับรางวัล Golden Award จาก INCBAA 2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรสิช พวงสุวรรณ นักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัล ...
Read More

ประกาศคำสั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม Social WorK Project สำหรับนักศึกษารหัส 63

และประกาศการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการทำกิจกรรม Social WorK Project รหัส 63 ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ มช. นำเทคโนโลยี VR มาใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นคณะแรกของประเทศไทย

นอกจากการอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทำให้การจัดการศึกษาแบบทุกที่ทุกเวลา มีความเป็นไปได้ทั้งด้านอุปกรณ์และความคุ้มค่าของการลงทุนแล้ว การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดตัวเร่งอันสำคัญซึ่งทำให้เห็นว่า ไม่ว่าโลกจะสะดุดหรือหยุดหมุน แต่การเรียนรู้ของมนุษย์จะไม่หยุดนิ่ง ...
Read More

ย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563

คำขอย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน ...
Read More

ภาควิชาการเงิน มช. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารความรู้การเงิน เดินหน้าส่งเสริมพื้นฐานนักศึกษาเพื่อความมั่นคงในอนาคต

cr. www.tigernews.tv ภาควิชาการเงิน มช. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารความรู้การเงิน เดินหน้าส่งเสริมพื้นฐานนักศึกษาเพื่อความมั่นคงในอนาคต คลิกอ่านต่อ ...
Read More

ประกาศตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ ...
Read More

ประกาศวิชาโทคณะบริหารธุรกิจ

วิชาโทคณะบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ...
Read More

กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 63

งานบริการการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูต รสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ...
Read More

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563” ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรงของคณะบริหารธุรกิจ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) download ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2. โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3 ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ในระบบ CMU SIS

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 6215... ลงไป ...
Read More

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะฯ ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ ...
Read More

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาและนำข้อมูลจากจากการพิจารณานักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น ...
Read More

The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ Mr. Yuichi Nishimura, ...
Read More

 • Ph.D.
 • Ex-M.B.A.
 • M.B.A.
 • M-Acc.
 • M.M.
 • M.S. Finance
image
หลักสูตรนี้มุ่งสร้างครูและนักวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีความสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองต่อไปได้ กระบวนการเรียนการสอนจึงยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มจากความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่ก้าวเข้ามาศึกษา หากผู้เรียนสนใจความเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารธุรกิจด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การตลาด การเงิน หรือการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทางหลักสูตรก็จะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ เพื่อชี้แนะแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมและทันสมัยในการค้นคว้าหาคำตอบที่จะอธิบายปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันและคาดคะเนอนาคตได้ ที่นี่จะสอนให้ผู้เรียนเริ่มคิดเป็น Research Oriented ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียน เพื่อผู้เรียนจะได้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น เพราะจะต้องพยายามคิดถึงหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์ให้ได้เร็วที่สุด โดยมีคณาจารย์ช่วยดูแลในการค้นหาสิ่งที่ยังเป็นช่องว่างของงานวิจัยในการสร้างประเด็นคำ ถามที่ยังไม่มีผู้อื่นศึกษาและหลักสูตรก็จะกำหนดให้ได้เรียนทฤษฎีขั้นสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในหลายมิติเพื่อให้ได้เห็นตัวแปรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
image
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Master of Business Administration for Executives) เน้นการสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนเน้นการบริหารแบบบูรณาการ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ และมีทักษะของผู้ประกอบการในด้านการบริหารธุรกิจเชิงบูรณาการ สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรฯ จะเป็นผู้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการทั้งในภาพกว้างและในเชิงลึก ทั้งนี้ หลักสูตรฯ โดยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูง มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
image
องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงการค้า และการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงกับนานาประเทศมากขึ้น และเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรม และการมีจิตสำนึกด้านสังคม
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นทำงานในองค์กรธุรกิจ และองค์กรภาครัฐที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้เริ่มต้นค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้นการบริหารแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาของธุรกิจจากทั่วโลก รวมทั้งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ ทักษะของการบริหารธุรกิจ และ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและเกิดขึ้นรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีทักษะและความคล่องตัวด้าน IT (Information Technology Agility) เพื่อสามารถุนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และจิตสำนักต่อสังคม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ และความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
image

นักบัญชีที่ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และมาตรฐานทางการบัญชีเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้สามารถนำหลักการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นักบัญชีจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย นำเสนองานและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักสูตรจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ในสาขาบัญชีเท่านั้น แต่ได้ออกแบบให้มีการรวบรวมความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาบัญชี ด้วยการศึกษาผ่านกรณีศึกษา และจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยตรง รวมทั้งเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอผลงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

image
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและการตลาด ให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างในวิชาพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ รู้ลึก และรู้จริง ในหลักการตลาด และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อความเป็นนักการตลาดมืออาชีพในองค์การต่างๆ ช่วยให้ออกไปเป็นนักวิเคราะห์ทางการตลาดที่สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าแบรนด์และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ ออกแบบแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและลักษณะเฉพาะของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการจัดประชุมและนำเสนองาน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ทั้งจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพและสายงานด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยทักษะที่จำเป็น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการตลาดให้สูงขึ้นได้ด้วยความสามารถและมุมมองของนักการตลาดมืออาชีพที่มีจริยธรรมทางการตลาดและการบริหารธุรกิจ
image
การเงินยุคใหม่ (Modern Finance) เป็นศาสตร์สำคัญที่มีส่วนในการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านการเงินทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่งคั่งในระดับ มหภาคในอนาคต จากความสำคัญดังกล่าว ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จึงมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรทางการเงินที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลในระดับเดียวกันกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์และสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน ภายใต้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตมีกรอบความคิดที่มุ่งเน้นจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจของตนเอง (Accountability)

7s คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-942105 แฟกซ์ : 053-892201© Copyright 2015 All rights reserved.

Login Form