• image
 • accba-reg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ประกาศเกี่ยวกับ (COVID-19)

 • ข่าวทั่วไป
 • ข่าวรางวัล
 • ข่าวงานบริการการศึกษา
 • ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวทุนการศึกษา
 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน วาระ 8 ปี ของ รศ. ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร และแผนการบริหารงาน วาระปี 2563-2567 และงาน AccBA Together

คณะบริหารธุรกิจจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน วาระ 8 ปี ของ รศ. ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ...
Read More

กิจกรรมขันโตกรับขวัญสานสัมพันธ์ 63

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมขันโตกรับขวัญสานสัมพันธ์ 63 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี และสานสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ ตามประเพณีล้านนา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมโดยอาจารย์ ...
Read More

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธีครบรอบการสถาปนาคณะฯ ...
Read More

พิธีผูกไทด์ใส่เข็ม

คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีผูกไทด์ใส่เข็มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงถึงความเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและสร้างความภาคภูมิใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู ...
Read More

ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล ...
Read More

Company Presentation : CPF

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : CPF ...
Read More

Work Shop ค้นหาอาชีพในฝัน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม Work Shop ค้นหาอาชีพในฝัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ...
Read More

มหาบัณฑิต M.B.A. (สำหรับบุคลากร มช.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2563 มช.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกรรณิการ์ จินาใหม่ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ...
Read More

นักศึกษา AccBA ร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ R2M Thailand 2020

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency และทีม Erytho-Sed มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research ...
Read More

แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ...
Read More

บุคลากร AccBA รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรคณะฯ โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุลสาขาวิชาผลงานวิชาการวันที่มีผลย้อนหลัง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนาบริหารธุรกิจ1. เอกสารคำสอนรายวิชา “การจัดการผลิตและการดำเนินงาน”2. งานวิจัย จำนวน ...
Read More

AccBA คว้ารางวัลชนะเลิศ U Power Digital Idea Challenge Season 4

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนายสุรเชษฐ์ ปศุศฤทธากร สุวัจน์ พรพุทธศรี นายเพชรกล้า บุตรโส นางสาววาสิตา ...
Read More

Preparing to take online Mid-term

Preparing to take online Mid-term Faculty of Business ...
Read More

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ Mid-term

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ Mid-term คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download แบบ pdf Download แบบ ...
Read More

สมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช.

สามารถสมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช. พร้อมอ่านรายละเอียดทั้งหมด ได้ที่ ...
Read More

ประกาศคำสั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม Social WorK Project สำหรับนักศึกษารหัส 63

และประกาศการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการทำกิจกรรม Social WorK Project รหัส 63 ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ มช. นำเทคโนโลยี VR มาใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นคณะแรกของประเทศไทย

นอกจากการอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทำให้การจัดการศึกษาแบบทุกที่ทุกเวลา มีความเป็นไปได้ทั้งด้านอุปกรณ์และความคุ้มค่าของการลงทุนแล้ว การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดตัวเร่งอันสำคัญซึ่งทำให้เห็นว่า ไม่ว่าโลกจะสะดุดหรือหยุดหมุน แต่การเรียนรู้ของมนุษย์จะไม่หยุดนิ่ง ...
Read More

ภาควิชาการเงิน มช. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารความรู้การเงิน เดินหน้าส่งเสริมพื้นฐานนักศึกษาเพื่อความมั่นคงในอนาคต

cr. www.tigernews.tv ภาควิชาการเงิน มช. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารความรู้การเงิน เดินหน้าส่งเสริมพื้นฐานนักศึกษาเพื่อความมั่นคงในอนาคต คลิกอ่านต่อ ...
Read More

การรับสมัครนักเรียน TCAS 2564 รอบที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รหัส 00411501107010 TCAS ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรงของคณะบริหารธุรกิจ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) download ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2. โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3 ...
Read More

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์

อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ เพื่อยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ในระบบ CMU SIS

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 6215... ลงไป ...
Read More

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะฯ ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ ...
Read More

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาและนำข้อมูลจากจากการพิจารณานักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น ...
Read More

 • Ph.D.
 • Ex-M.B.A.
 • M.B.A.
 • M-Acc.
 • M.M.
 • M.S. Finance
image
หลักสูตรนี้มุ่งสร้างครูและนักวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีความสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองต่อไปได้ กระบวนการเรียนการสอนจึงยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มจากความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่ก้าวเข้ามาศึกษา หากผู้เรียนสนใจความเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารธุรกิจด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การตลาด การเงิน หรือการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทางหลักสูตรก็จะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ เพื่อชี้แนะแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมและทันสมัยในการค้นคว้าหาคำตอบที่จะอธิบายปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันและคาดคะเนอนาคตได้ ที่นี่จะสอนให้ผู้เรียนเริ่มคิดเป็น Research Oriented ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียน เพื่อผู้เรียนจะได้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น เพราะจะต้องพยายามคิดถึงหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์ให้ได้เร็วที่สุด โดยมีคณาจารย์ช่วยดูแลในการค้นหาสิ่งที่ยังเป็นช่องว่างของงานวิจัยในการสร้างประเด็นคำ ถามที่ยังไม่มีผู้อื่นศึกษาและหลักสูตรก็จะกำหนดให้ได้เรียนทฤษฎีขั้นสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในหลายมิติเพื่อให้ได้เห็นตัวแปรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
image
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Master of Business Administration for Executives) เน้นการสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนเน้นการบริหารแบบบูรณาการ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ และมีทักษะของผู้ประกอบการในด้านการบริหารธุรกิจเชิงบูรณาการ สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรฯ จะเป็นผู้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการทั้งในภาพกว้างและในเชิงลึก ทั้งนี้ หลักสูตรฯ โดยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูง มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
image
องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงการค้า และการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงกับนานาประเทศมากขึ้น และเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรม และการมีจิตสำนึกด้านสังคม
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นทำงานในองค์กรธุรกิจ และองค์กรภาครัฐที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้เริ่มต้นค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้นการบริหารแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาของธุรกิจจากทั่วโลก รวมทั้งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ ทักษะของการบริหารธุรกิจ และ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและเกิดขึ้นรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีทักษะและความคล่องตัวด้าน IT (Information Technology Agility) เพื่อสามารถุนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และจิตสำนักต่อสังคม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ และความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
image

นักบัญชีที่ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และมาตรฐานทางการบัญชีเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้สามารถนำหลักการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นักบัญชีจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย นำเสนองานและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักสูตรจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ในสาขาบัญชีเท่านั้น แต่ได้ออกแบบให้มีการรวบรวมความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาบัญชี ด้วยการศึกษาผ่านกรณีศึกษา และจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยตรง รวมทั้งเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอผลงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

image
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและการตลาด ให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างในวิชาพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ รู้ลึก และรู้จริง ในหลักการตลาด และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อความเป็นนักการตลาดมืออาชีพในองค์การต่างๆ ช่วยให้ออกไปเป็นนักวิเคราะห์ทางการตลาดที่สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าแบรนด์และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ ออกแบบแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและลักษณะเฉพาะของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการจัดประชุมและนำเสนองาน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ทั้งจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพและสายงานด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยทักษะที่จำเป็น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการตลาดให้สูงขึ้นได้ด้วยความสามารถและมุมมองของนักการตลาดมืออาชีพที่มีจริยธรรมทางการตลาดและการบริหารธุรกิจ
image
การเงินยุคใหม่ (Modern Finance) เป็นศาสตร์สำคัญที่มีส่วนในการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านการเงินทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่งคั่งในระดับ มหภาคในอนาคต จากความสำคัญดังกล่าว ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จึงมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรทางการเงินที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลในระดับเดียวกันกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์และสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน ภายใต้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตมีกรอบความคิดที่มุ่งเน้นจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจของตนเอง (Accountability)

7s คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-942105 แฟกซ์ : 053-892201© Copyright 2015 All rights reserved.

Login Form