ดัชนีความเชี่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต ใน
4 จังหวัดของภูมิภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ และพิษณุโลก จำนวน 600 ราย ครอบคลุม 10 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตหลักของภาคเหนือได้แก่ (1) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (2) สาขาการผลิตสิ่งทอสิ่งถัก (3) สาขาการผลิตเครื่องแต่งกาย (4) สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ (8) สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์ (9) สาขาการผลิตเครื่องจักรกล และ (10) สาขาการผลิตเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์) ในทุกๆไตรมาส