โพลสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ

ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือจึงได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคเหนือ