ดัชนีความเชื่อมั่นของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจหลักในจังหวัด

ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือจึงได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเภทของวิสาหกิจที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือ โดยจัดทำเป็นดัชนีวัดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1. ยอดขายโดยรวม 2. การใช้กำลังการผลิต 3. ต้นทุนการประกอบการ 4. กำไรสุทธิ 5. การจ้างงาน และ 6. การลงทุนเพิ่มในทุกๆไตรมาส