ศูนย์เตือนภัยธุรกิจ (Business Warning Center: BWC)

ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ ได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การอำนวยการของอาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุลและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs ที่มีความสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ต่อระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือ แหล่งฐานข้อมูลในระดับภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การบูรณาการเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ เป็นแหล่งความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจแก่ SMEs ในภาคเหนือ เป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมธุรกิจการค้าต่างๆ และ SMEs ในภาคเหนือและเผยแพร่ข้อมูลการเตือนภัยจากและจากการศึกษา ให้กับ SMEs ในภาคเหนือ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้ข้อมูล

ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือได้เปิดให้บริการแก่ SMEs ทุกวันในเวลาราชการและยังให้บริการตอบปัญหาแก่ SMEs ผ่านทางเว็บไซต์ และที่สำคัญ ได้มีการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่เป็นรายไตรมาส ของธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ธุรกิจการผลิตผ้าทอและเครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ ธุรกิจการผลิตหัตถกรรมจากไม้ ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ธุรกิจการบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ ธุรกิจการบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว โดยทำการศึกษาครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญด้านศักยภาพของกิจการ ประกอบไปด้วย กำไร ยอดขาย ตันทุนธุรกิจ การจ้างงาน การลงทุน และการใช้กำลังการผลิต  เพื่อเผยแพร่ให้กับ SMEs เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันและ สามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งทางศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือได้จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

บริการอื่นๆที่ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือจัดบริการให้ แก่ SMEs และแก่ผู้สนใจทั่วไป อาทิ

  1. บริการ SME Corner หรือบริการห้องสมุดทางธุรกิจ SMEs ที่มีหนังสือ วารสาร บทความวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสื่อออนไลน์
  2. บริการให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ โดยคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางธุรกิจในสาขาต่างๆ
  3. บริการฐานข้อมูล SMEs เช่น บริการข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ของ SMEs ประเภทต่างๆในภูมิภาค