ผลงาน

ดัชนีความเชื่อมั่นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจหลักในจังหวัด

ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือจึงได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเภทของวิสาหกิจที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือ โดยจัดทำเป็นดัชนีวัดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1. ยอดขายโดยรวม 2. การใช้กำลังการผลิต 3. ต้นทุนการประกอบการ 4. กำไรสุทธิ 5. การจ้างงาน และ 6. การลงทุนเพิ่มในทุกๆไตรมาส

 

ดัชนีความเชี่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต ใน
4 จังหวัดของภูมิภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ และพิษณุโลก จำนวน 600 ราย ครอบคลุม 10 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตหลักของภาคเหนือได้แก่ (1) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (2) สาขาการผลิตสิ่งทอสิ่งถัก (3) สาขาการผลิตเครื่องแต่งกาย (4) สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ (8) สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์ (9) สาขาการผลิตเครื่องจักรกล และ (10) สาขาการผลิตเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์) ในทุกๆไตรมาส

 

โพลสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือจึงได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคเหนือ