ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและแบบฟอร์มต่างๆ
1.ประกาศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563)
ลำดับที่ ประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ลงนาม มีผลใช้ในคณะฯ สาระสำคัญ ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (WORD) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (PDF)
1
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฉบับที่  25/2556     12 ธค. 56 ตั้งแต่ 12 ธค. 56 เป็นต้นไป   
 • ค่าตอบแทนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1,000 บาท/เรื่อง
 • ค่าตอบแทนการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน 2,000 บาท/เรื่อง
 • การตรวจแก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศในแบบบทคัดย่อ จำนวน 600 บาท/เรื่อง
 • การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศเรื่องเต็ม  จำนวน 3,000 บาท/เรื่อง
- -
2
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7/2554(ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย) 25 กพ. 54 ตั้งแต่ 25 กพ. 54 เป็นต้นไป 
 • ค่าตอบแทนกรรมการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย คนละไม่เกิน 1,000 บาท/โครงการ
 • ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่อ่านและแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยคนละไม่เกิน 1,000 บาท / โครงการ 
- -
3
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ    13 มิย. 56 ตั้งแต่ 13 มิย. 56 เป็นต้นไป
 • ต้องเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คือ ISI, SCOPUS, Science Direct, Medline, BIOSIS, PubMed, MathSciNet หรือวารสารตาม สกอ. และ สกว.ยอมรับ
 • ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์หรือไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน
 • ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน
 • สนับสนุนค่าตีพิมพ์กรณีการขอตีพิมพ์แบบเร็ว (Fast Track) หรือการขอตีพิมพ์แบบด่วนมาก (Super-Fast Track) จ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท / บทความ 
-
4
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 28 /2559(เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ)  หมายเหตุ : ให้อ้างอิงคู่กับประกาศมช. ฉบับ 18/2560 26 ตค. 59 ตั้งแต่ 1 ตค. 59 เป็นต้นไป
 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)
 • ปี 2560 : TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2561 : TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2562 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ , TCI Tier 1 #Lo = 5,000 บาท / บทความ
 • ปี 2563 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ

***รายละเอียดบัญชีแนบท้ายให้ใช้ตามประกาศมช. ฉบับที่ 18 /2560***

- -
5
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 29 /2559(เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ)หมายเหตุ : ให้อ้างอิงคู่กับประกาศมช. ฉบับ 19/2560 26 ตค. 59 ตั้งแต่ 1 ตค. 59 เป็นต้นไป       
 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)
 • Book Chapter : 30,000 บาท/เรื่อง
 • C/ABDC หรือ 1/ABS หรือ Q4 Scimago  = 50,000 บาท/บทความ
 • B/ABDC หรือ 2/ABS หรือ Q3 Scimago  = 80,000 บาท/บทความ
 • A/ABDC หรือ 3/ABS หรือr Q2 Scimago  = 200,000 บาท/บทความ
 • A*/ABDC หรือ 4/ABS หรือ Q1 Scimago  = 300,000 บาท/บทความ
 • ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 500,000 บาท/บทความ
- -
6
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 18 / 2560 (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติของคณะบริหารธุรกิจฉบับที่ 2) 29 พย. 60 ตั้งแต่ 29 พย. 60 เป็นต้นไป
 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ(Acceptant letter)แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและทีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน
 • บัญชีแนบท้ายรายละเอียดดังนี้
 • ปี 2560 : TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2561 (เท่านั้น): TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2562 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ, TCI Tier 1 #Lo = 5,000 บาท / บทความ
 • ปี 2563 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ
   
7
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 19 / 2560 (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจฉบับที่ 2) 29 พย. 60 ตั้งแต่ 29 พย. 60 เป็นต้นไป 

ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ(Acceptant letter)แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและทีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน

***รายละเอียดบัญชีแนบท้ายให้ใช้ตามประกาศมช. ฉบับที่ 29 /2559***

8
 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และการตรวจ/แก้ไขบทความทางวิชาการภาษาต่างประเทศ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจ 29 สค 59 ตั้งแต่ 18 สค.59
 • ค่าตอบแทนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1,000 บาท/เรื่อง
 •  ค่าตอบแทนการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน 2,000 บาท/เรื่อง
 • การตรวจแก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศในแบบบทคัดย่อ จำนวน 600 บาท/เรื่อง
 • การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศเรื่องเต็ม  จำนวน 3,000 บาท/เรื่อง
- -
9
บัญชีวารสารต้องห้าม  4 พค.59 ตั้งแต่วันที่ 4 พค.59 เป็นต้นไป
 • รายชื่อวารสารต้องห้าม Beall’s

List https://web.archive.org/web/20170112125427/https://scholarlyoa.com/publishers

- -
10
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัย และบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ 2559 1 ตค. 58 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 58 เป็นต้นไป 
 • งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยแต่ละกลุ่มไม่เกิน 700,000 บาท / โครงการ หรือชุดโครงการ
 • ต้องมีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ Tier 2 หรือวารสารนานาชาติที่ สกอ. หรือ มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด
- -
11
 การจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       24 สค. 58 ตั้งแต่วันที่ 24 สค. 58 เป็นต้นไป      
 • แบ่งกลุ่มวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์

4 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
 2. กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเพศและช่วงวัยของประชากร
 3. กลุ่มนวัตกรรมเชิงสังคมและธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4. กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและภาคเหนืออีก 11 หัวข้อ
- -
12
การให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลTCI : Thai-Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
หมายเหตุ ประกาศหมดอายุแล้ว ต่ออายุโดยอ้างอิงจากประกาศหมายเลข 18
25 กค.60 1 สค. 60 ถึง 31 กค. 61 
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 1 = 35,000 บาท / บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 2 = 15,000 บาท / บทความ
- -
13
การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ    1 ตค.60 ตั้งแต่ 1 ตค.60 ถึง 10 กย.62 
 • มีชื่ออาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้ตีพิมพ์เป็นชื่อแรก
 • ไม่ใช่งานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจหรือแหล่งทุนอื่นมาก่อนแล้ว
 • TCI Tier1 / TCI Tier2 = 50,000 บาท / บทความ
 • International Journal ตามหลักเกณฑ์ กพอ.กำหนด / AACSB = 100,000 บาท / บทความ
- -
14
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ              1 ตค. 60 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 60 เป็นต้นไป              
 • ยื่นข้อเสนอโครงการไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. ของทุกปี
 • งานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยสถาบัน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 30,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยเชิงบูรณาการ จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยเชิงวิชาการ เงื่อนไขการเผยแพร่ 

* ไม่เกิน 50,000 บาท  เผยแพร่ผลงานวิชาการงานประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ ที่มี Peer Review และ Proceeding
* 50,001 – 100,000 บาท

วารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย Tier 2 ที่ สกอ.รับรองและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ 

*100,001 – 200,000 บาท วารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย Tier 1 ที่ สกอ.รับรองและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ
*มากกว่า 200,000 บาท

วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานระดับนานาชาติและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ 

ขยายเวลาได้ 1 ครั้ง (50 % ของระยะเวลาขอทุนวิจัย) หากพ้นระยะเวลานี้แล้วดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้คืนเงินทุนวิจัยที่เบิกไปแล้วทั้งจำนวน

ในช่วงที่ขอรับทุน หากมีหลักฐานการส่งบทความไปตีพิมพ์ แต่ยังมิได้รับการตอบรับ ให้ขยายเวลาได้อีก 2 ปีสำหรับบทความระดับชาติและ 3 ปีสำหรับบทความระดับนานาชาติ แต่หากหมดระยะเวลานี้แล้วยังไม่ได้ตอบรับตีพิมพ์ต้องคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมด 

- -
  เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้            
14.1 สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย            
14.1.1 สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเชิงวิชาการ       -
14.1.2 สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา       -
14.1.3 สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยสถาบัน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยเชิงบูรณาการ       -
14.2 แบบฟอร์มขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/ขอรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย/แบบประเมิน Proposal            
14.2.1 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา       -
14.2.2 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยสถาบัน       -
14.2.3 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน       -
14.2.4 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการ       -
14.2.5 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงวิชาการ       -
14.2.6 แบบประเมินProposalงานวิจัยเงินรายได้       -
14.3 แบบฟอร์มขอเบิกเงินทุนวิจัย            
14.3.1 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1       -
14.3.2 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2       -
14.3.3 แบบฟอร์มขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)       -
14.4 แบบฟอร์มขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้       -
14.5 แบบฟอร์มขอยกเลิกทุนวิจัย        - 
14.6 แบบฟอร์มขอส่งสรุปค่าใช้จ่าย (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)       -
15
การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   3 มค. 61 28 พย. 60 ถึง 28 พย. 65 (ตามระยะเวลาของ MOU ที่ลงนามร่วมกันระหว่างทั้ง 4 สถาบัน)  
 • บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI tier 1 หรือ TCI Tier 2 และงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษาโดยต้องมีคู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน = 50,000 บาท / บทความ
 • บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดหรือ AACSB ยอมรับ = 100,000 บาท / บทความ
16
แนวปฏิบัติในการเบิกค่าตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 14 / 2560 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560    ก่อน ตค 60
 • ก่อน ตค. 60 ให้เบิกจ่ายจากงบพัฒนาตนเอง
 • หลัง ตค. 60 ผลงานที่มีค่าตีพิมพ์บทความสามารถขอเบิกได้ 1 ครั้ง / บทความ จากเงินรายได้ส่วนกลางและในการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์บทความจากงบพัฒนาตนเองสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง / บทความ
17
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ (เพิ่มเติม) ลงนาม 27 มิย 61 มีผลบังคับใช้ 27 มิย 61
 • 1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food & Health, and Aging Innovation) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)
 • 2. ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : วิจัยที่เป็นเลิศและสร้างนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
18
การให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 1 สค. 61 1 สค.61 ถึง 30 ก.ย.63
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 1 = 35,000 บาท / บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 2 = 15,000 บาท / บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ A ใน ABDC หรือระดับ 3 ใน ABS หรือ Q1,Q2 ใน Scimago   = 90,000 บาท/บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ C ใน ABDC หรือระดับ 1 ใน ABS หรือ Q3, Q4 ใน Scimago   = 60,000 บาท/บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ปรากฎระดับชั้นคุณภาพ ที่มีค่า Impact factor   = 50,000 บาท/บทความ
   
19
การให้ทุนวิจัยสำหรับผลงานวิชาการที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก 11 มค. 62 1 มค.62 ถึง 31 ธค. 62
 • B,/ABDC หรือ 2,1/ABS หรือ Q3,Q4 Scimago = 60,000 บาท/บทความ
 • A*,A /ABDC หรือ 4,3/ABS หรือ Q1,Q2 Scimago = 90,000 บาท/บทความ
 • ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 250,000 บาท/บทความ
20
การให้ทุนวิจัยสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 11 มค. 62 1 มค.62 ถึง 30 กย. 63
 • ***ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง(attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) ต้องผ่านการตรวจสอบจากงานวิจัยก่อน***
 • ผู้เขียนชื่อแรก (first author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) และเป็นผู้นำเสนอผลงาน (presenter) ได้รับทุนในอัตรา 100 % คือ จำนวน 50,000 บาท/ผลงาน
 • ผู้ขอรับทุนมิใช่ผู้เขียนชื่อแรก (first author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) แต่เป็นผู้นำเสนอผลงาน(presenter) ได้รับทุนในอัตรา 35 % คือ 17,500 บาท/ผลงาน


   
21
การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ 11 กย. 62 11 กย. 62 ถึง 30 กย. 63
 • มีชื่ออาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้ตีพิมพ์เป็นชื่อแรก
 • ไม่ใช่งานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจหรือแหล่งทุนอื่นมาก่อนแล้ว
 • TCI Tier1 / TCI Tier2 = 50,000 บาท / บทความ
 • International Journal ตามหลักเกณฑ์ กพอ.กำหนด / AACSB = 100,000 บาท / บทความ
   
22
การให้ทุนวิจัยสำหรับผลงานวิชาการที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก 13 กพ.63 1 มค. ถึง 31 ธค. 63
 • B,/ABDC หรือ 2,1/ABS หรือ Q3,Q4 Scimago = 60,000 บาท/บทความ
 • A*,A /ABDC หรือ 4,3/ABS หรือ Q1,Q2 Scimago = 90,000 บาท/บทความ
 • ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 250,000 บาท/บทความ
 • 23
  การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 1 ตค.63 1 ตค. 63 ถึง 30 กย. 64 *มีชื่ออาจารย์ผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
  1.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สำหรับคณาจารย์
 • 1.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) หรือ (Scimago Q1, Q2, Q3, Q4 / ABDC A*,A, B, C / ABS 4, 3, 2, 1) = 100,000 บาท / บทความ
 • 1.2 Scopus หรือ Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) = 70,000 บาท / บทความ
 • 1.3 บทความ(ภาษาอังกฤษ) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI tier 1= 70,000 บาท / บทความ
 • 1.4 บทความ(ภาษาไทย) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานTCI tier 1 = 50,000 บาท / บทความ
 • 1.5 บทความ(ภาษาไทย) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI tier 2= 40,000 บาท / บทความ
  หมายเหตุ : สำหรับข้อ 1.5 สามารถขอได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา "
  2.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
 • 2.1 Scopus หรือ Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) = 30,000 บาท / บทความ
 • 2.2 บทความ(ภาษาอังกฤษ) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI tier 1 = 30,000 บาท / บทความ
 • 2.3 บทความ(ภาษาไทย) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานTCI tier 1 = 20,000 บาท / บทความ

 • 24
  การให้ทุนวิจัยสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 17 กย.63 1 ตค. 63 ถึง 30 กย. 64 ***ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง(attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) ต้องผ่านการตรวจสอบจากงานวิจัยก่อน***
  หลักเกณฑ์การสนับสนุน
  1. ตามระดับของงาน
  1.1 ระดับ Top Forum ได้รับทุนจำนวน 150,000 บาทต่อผลงาน
  1.2 ระดับอื่น ๆ ได้รับทุนจำนวน 50,000 บาทต่อผลงาน
  2. ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
  2.1 ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) ได้รับทุนในอัตรา 100 %
  2.2 ชื่อในผลงานแต่มิใช่ ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author)
  ได้รับทุนในอัตรา 35 %  25
  การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 17 ส.ค. 64 1 ตค.64 ถึง 30 กย. 65 *มีชื่ออาจารย์ผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
  *หากเป็นผลงานร่วมกับนักศึกษาจะต้องบูรณาการการเขียนร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
  *หากเป็นโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ต้องได้รับการลงนามยินยอมเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยด้วย
  1.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สำหรับคณาจารย์
  1.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) หรือ (Scimago Q1, Q2, Q3, Q4 / ABDC A*,A, B, C / ABS 4, 3, 2, 1) = 100,000 บาท / บทความ
  1.2 วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล (SCIE), (SSCI), (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 = 70,000 บาท / บทความ
  1.3 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย) = 50,000 บาท / บทความ
  "1.4 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 Tier 2 (ภาษาไทย) = 40,000 บาท / บทความ
  หมายเหตุ : สำหรับข้อ 1.4 สามารถขอได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา "
  2.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
  2.1 วารสารในฐานข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล (SCIE), (SSCI), (AHCI)) แต่ไม่มีการจัดอันดับชั้นคุณภาพ หรือบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 = 30,000 บาท / บทความ
  2.2 วารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Tier 1 (ภาษาไทย) = 20,000 บาท / บทความ
  3.กรณีมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
  3.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) =275,000 บาท / บทความ
  3.2 วารสารในฐานข้อมูล (A* / ABDC) / (4/ABS) / (Q1/Scimago) / (Q1/ Web of Science) = 205,000 บาท / บทความ
  3.3 วารสารในฐานข้อมูล (A / ABDC) / (3/ABS) / (Q2/Scimago) / (Q2/ Web of Science) = 170,000 บาท / บทความ
  3.4 วารสารในฐานข้อมูล (B / ABDC) / (2/ABS) / (Q3/Scimago) / (Q3/ Web of Science) = 128,000 บาท / บทความ
  3.5 วารสารในฐานข้อมูล (C / ABDC) / (1/ABS) / (Q4/Scimago) / (Q4/ Web of Science) = 117,500 บาท / บทความ
  26
  ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ
  ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  17 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 66 • ระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI
  • ระดับนานาชาติ จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse, Web of Sciednce (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation)
     
  2.แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้
  ลำดับที่ คู่มือบริหารงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (PDF)
  2.1 เงื่อนไขการขอรับทุน       
  2.2 ขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัยเงินรายได้       
  2.3 งานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา       
  2.4 งานวิจัยสถาบัน       
  2.5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน       
  2.6 งานวิจัยเชิงบูรณาการ       
  2.7 งานวิจัยเชิงวิชาการ       
  2.8 คู่มือทั้งเล่ม       
  2.9 ระเบียบการใช้เงินอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้       
  2.10 จรรยาบรรณนักวิจัย       
  2.11 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ       
  3.แนวปฏิบัติสำหรับการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ
  ลำดับที่ คู่มือบริหารงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (PDF)
  3.1 แนวปฏิบัติสำหรับการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ       
  3.2 คำนิยามและประเภทผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ       
  4. การขอเพิ่มวารสารทางวิชาการในบัญชีรายชื่อวารสาร
  ลำดับที่ คู่มือบริหารงานวิจัย PDF WORD
  4.1 เกณฑ์การเพิ่มวารสารและแนวปฏิบัติ              
  4.2 แบบฟอร์มขอเพิ่มวารสารทางวิชาการในบัญชีรายชื่อวารสาร       
  Research Reward & Grants


  หมายเหตุ: คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย หรือ คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด