ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและแบบฟอร์มต่างๆ
1.ประกาศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563)
ลำดับที่ ประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ลงนาม มีผลใช้ในคณะฯ สาระสำคัญ ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (WORD) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (PDF)
1
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฉบับที่  25/2556     12 ธค. 56 ตั้งแต่ 12 ธค. 56 เป็นต้นไป   
 • ค่าตอบแทนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1,000 บาท/เรื่อง
 • ค่าตอบแทนการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน 2,000 บาท/เรื่อง
 • การตรวจแก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศในแบบบทคัดย่อ จำนวน 600 บาท/เรื่อง
 • การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศเรื่องเต็ม  จำนวน 3,000 บาท/เรื่อง
- -
2
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7/2554(ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย) 25 กพ. 54 ตั้งแต่ 25 กพ. 54 เป็นต้นไป 
 • ค่าตอบแทนกรรมการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย คนละไม่เกิน 1,000 บาท/โครงการ
 • ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่อ่านและแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยคนละไม่เกิน 1,000 บาท / โครงการ 
- -
3
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ    13 มิย. 56 ตั้งแต่ 13 มิย. 56 เป็นต้นไป
 • ต้องเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คือ ISI, SCOPUS, Science Direct, Medline, BIOSIS, PubMed, MathSciNet หรือวารสารตาม สกอ. และ สกว.ยอมรับ
 • ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์หรือไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของผู้ขอรับการสนับสนุน
 • ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน
 • สนับสนุนค่าตีพิมพ์กรณีการขอตีพิมพ์แบบเร็ว (Fast Track) หรือการขอตีพิมพ์แบบด่วนมาก (Super-Fast Track) จ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท / บทความ 
-
4
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 28 /2559(เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ)  หมายเหตุ : ให้อ้างอิงคู่กับประกาศมช. ฉบับ 18/2560 26 ตค. 59 ตั้งแต่ 1 ตค. 59 เป็นต้นไป
 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)
 • ปี 2560 : TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2561 : TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2562 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ , TCI Tier 1 #Lo = 5,000 บาท / บทความ
 • ปี 2563 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ

***รายละเอียดบัญชีแนบท้ายให้ใช้ตามประกาศมช. ฉบับที่ 18 /2560***

- -
5
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 29 /2559(เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ)หมายเหตุ : ให้อ้างอิงคู่กับประกาศมช. ฉบับ 19/2560 26 ตค. 59 ตั้งแต่ 1 ตค. 59 เป็นต้นไป       
 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)
 • Book Chapter : 30,000 บาท/เรื่อง
 • C/ABDC หรือ 1/ABS หรือ Q4 Scimago  = 50,000 บาท/บทความ
 • B/ABDC หรือ 2/ABS หรือ Q3 Scimago  = 80,000 บาท/บทความ
 • A/ABDC หรือ 3/ABS หรือr Q2 Scimago  = 200,000 บาท/บทความ
 • A*/ABDC หรือ 4/ABS หรือ Q1 Scimago  = 300,000 บาท/บทความ
 • ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 500,000 บาท/บทความ
- -
6
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 18 / 2560 (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติของคณะบริหารธุรกิจฉบับที่ 2) 29 พย. 60 ตั้งแต่ 29 พย. 60 เป็นต้นไป
 • ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ(Acceptant letter)แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและทีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน
 • บัญชีแนบท้ายรายละเอียดดังนี้
 • ปี 2560 : TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2561 (เท่านั้น): TCI Tier 2  = 5,000 บาท/บทความ , TCI Tier 1 = 10,000 บาท / บทความ
 • ปี 2562 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ, TCI Tier 1 #Lo = 5,000 บาท / บทความ
 • ปี 2563 : TCI Tier 1 #Hi = 10,000 บาท / บทความ
   
7
กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 19 / 2560 (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจฉบับที่ 2) 29 พย. 60 ตั้งแต่ 29 พย. 60 เป็นต้นไป 

ผู้ตีพิมพ์ต้องดำเนินการขอรับเงินรางวัลพิเศษภายใน 1 ปี นับจากเดือนที่ผลงานได้ตีพิมพ์ (reprint)หรือได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ(Acceptant letter)แบบไม่มีเงื่อนไขหรือระบุรายละเอียดฉบับและทีที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน

***รายละเอียดบัญชีแนบท้ายให้ใช้ตามประกาศมช. ฉบับที่ 29 /2559***

8
 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และการตรวจ/แก้ไขบทความทางวิชาการภาษาต่างประเทศ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจ 29 สค 59 ตั้งแต่ 18 สค.59
 • ค่าตอบแทนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1,000 บาท/เรื่อง
 •  ค่าตอบแทนการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน 2,000 บาท/เรื่อง
 • การตรวจแก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศในแบบบทคัดย่อ จำนวน 600 บาท/เรื่อง
 • การตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการต่างประเทศเรื่องเต็ม  จำนวน 3,000 บาท/เรื่อง
- -
9
บัญชีวารสารต้องห้าม  4 พค.59 ตั้งแต่วันที่ 4 พค.59 เป็นต้นไป
 • รายชื่อวารสารต้องห้าม Beall’s

List https://web.archive.org/web/20170112125427/https://scholarlyoa.com/publishers

- -
10
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัย และบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ 2559 1 ตค. 58 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 58 เป็นต้นไป 
 • งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยแต่ละกลุ่มไม่เกิน 700,000 บาท / โครงการ หรือชุดโครงการ
 • ต้องมีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ Tier 2 หรือวารสารนานาชาติที่ สกอ. หรือ มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด
- -
11
 การจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       24 สค. 58 ตั้งแต่วันที่ 24 สค. 58 เป็นต้นไป      
 • แบ่งกลุ่มวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์

4 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
 2. กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเพศและช่วงวัยของประชากร
 3. กลุ่มนวัตกรรมเชิงสังคมและธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4. กลุ่มบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและภาคเหนืออีก 11 หัวข้อ
- -
12
การให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลTCI : Thai-Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
หมายเหตุ ประกาศหมดอายุแล้ว ต่ออายุโดยอ้างอิงจากประกาศหมายเลข 18
25 กค.60 1 สค. 60 ถึง 31 กค. 61 
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 1 = 35,000 บาท / บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 2 = 15,000 บาท / บทความ
- -
13
การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ    1 ตค.60 ตั้งแต่ 1 ตค.60 ถึง 10 กย.62 
 • มีชื่ออาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้ตีพิมพ์เป็นชื่อแรก
 • ไม่ใช่งานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจหรือแหล่งทุนอื่นมาก่อนแล้ว
 • TCI Tier1 / TCI Tier2 = 50,000 บาท / บทความ
 • International Journal ตามหลักเกณฑ์ กพอ.กำหนด / AACSB = 100,000 บาท / บทความ
- -
14
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ              1 ตค. 60 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 60 เป็นต้นไป              
 • ยื่นข้อเสนอโครงการไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. ของทุกปี
 • งานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยสถาบัน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 30,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยเชิงบูรณาการ จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท / โครงการ
 • งานวิจัยเชิงวิชาการ เงื่อนไขการเผยแพร่ 

* ไม่เกิน 50,000 บาท  เผยแพร่ผลงานวิชาการงานประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ ที่มี Peer Review และ Proceeding
* 50,001 – 100,000 บาท

วารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย Tier 2 ที่ สกอ.รับรองและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ 

*100,001 – 200,000 บาท วารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย Tier 1 ที่ สกอ.รับรองและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ
*มากกว่า 200,000 บาท

วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานระดับนานาชาติและตามมาตรฐาน AACSB ที่สอดคล้องกับ FQ ของคณะบริหารธุรกิจ 

ขยายเวลาได้ 1 ครั้ง (50 % ของระยะเวลาขอทุนวิจัย) หากพ้นระยะเวลานี้แล้วดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้คืนเงินทุนวิจัยที่เบิกไปแล้วทั้งจำนวน

ในช่วงที่ขอรับทุน หากมีหลักฐานการส่งบทความไปตีพิมพ์ แต่ยังมิได้รับการตอบรับ ให้ขยายเวลาได้อีก 2 ปีสำหรับบทความระดับชาติและ 3 ปีสำหรับบทความระดับนานาชาติ แต่หากหมดระยะเวลานี้แล้วยังไม่ได้ตอบรับตีพิมพ์ต้องคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมด 

- -
  เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้            
14.1 สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย            
14.1.1 สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเชิงวิชาการ       -
14.1.2 สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา       -
14.1.3 สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยสถาบัน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยเชิงบูรณาการ       -
14.2 แบบฟอร์มขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/ขอรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย/แบบประเมิน Proposal            
14.2.1 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา       -
14.2.2 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยสถาบัน       -
14.2.3 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน       -
14.2.4 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการ       -
14.2.5 แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงวิชาการ       -
14.2.6 แบบประเมินProposalงานวิจัยเงินรายได้       -
14.3 แบบฟอร์มขอเบิกเงินทุนวิจัย            
14.3.1 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1       -
14.3.2 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2       -
14.3.3 แบบฟอร์มขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)       -
14.4 แบบฟอร์มขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้       -
14.5 แบบฟอร์มขอยกเลิกทุนวิจัย        - 
14.6 แบบฟอร์มขอส่งสรุปค่าใช้จ่าย (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)       -
15
การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   3 มค. 61 28 พย. 60 ถึง 28 พย. 65 (ตามระยะเวลาของ MOU ที่ลงนามร่วมกันระหว่างทั้ง 4 สถาบัน)  
 • บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI tier 1 หรือ TCI Tier 2 และงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษาโดยต้องมีคู่มือประกอบการสอนและรายงานผลการสอน = 50,000 บาท / บทความ
 • บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดหรือ AACSB ยอมรับ = 100,000 บาท / บทความ
16
แนวปฏิบัติในการเบิกค่าตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 14 / 2560 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560    ก่อน ตค 60
 • ก่อน ตค. 60 ให้เบิกจ่ายจากงบพัฒนาตนเอง
 • หลัง ตค. 60 ผลงานที่มีค่าตีพิมพ์บทความสามารถขอเบิกได้ 1 ครั้ง / บทความ จากเงินรายได้ส่วนกลางและในการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์บทความจากงบพัฒนาตนเองสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง / บทความ
17
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ (เพิ่มเติม) ลงนาม 27 มิย 61 มีผลบังคับใช้ 27 มิย 61
 • 1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food & Health, and Aging Innovation) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)
 • 2. ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : วิจัยที่เป็นเลิศและสร้างนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
18
การให้ทุนวิจัยเพื่อเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 1 สค. 61 1 สค.61 ถึง 30 ก.ย.63
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 1 = 35,000 บาท / บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน TCI Tier 2 = 15,000 บาท / บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ A ใน ABDC หรือระดับ 3 ใน ABS หรือ Q1,Q2 ใน Scimago   = 90,000 บาท/บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ C ใน ABDC หรือระดับ 1 ใน ABS หรือ Q3, Q4 ใน Scimago   = 60,000 บาท/บทความ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ปรากฎระดับชั้นคุณภาพ ที่มีค่า Impact factor   = 50,000 บาท/บทความ
   
19
การให้ทุนวิจัยสำหรับผลงานวิชาการที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก 11 มค. 62 1 มค.62 ถึง 31 ธค. 62
 • B,/ABDC หรือ 2,1/ABS หรือ Q3,Q4 Scimago = 60,000 บาท/บทความ
 • A*,A /ABDC หรือ 4,3/ABS หรือ Q1,Q2 Scimago = 90,000 บาท/บทความ
 • ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 250,000 บาท/บทความ
20
การให้ทุนวิจัยสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 11 มค. 62 1 มค.62 ถึง 30 กย. 63
 • ***ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง(attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) ต้องผ่านการตรวจสอบจากงานวิจัยก่อน***
 • ผู้เขียนชื่อแรก (first author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) และเป็นผู้นำเสนอผลงาน (presenter) ได้รับทุนในอัตรา 100 % คือ จำนวน 50,000 บาท/ผลงาน
 • ผู้ขอรับทุนมิใช่ผู้เขียนชื่อแรก (first author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) แต่เป็นผู้นำเสนอผลงาน(presenter) ได้รับทุนในอัตรา 35 % คือ 17,500 บาท/ผลงาน


   
21
การขอรับทุนวิจัยแบบเหมาจ่ายสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ 11 กย. 62 11 กย. 62 ถึง 30 กย. 63
 • มีชื่ออาจารย์คณะบริหารธุรกิจผู้ตีพิมพ์เป็นชื่อแรก
 • ไม่ใช่งานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจหรือแหล่งทุนอื่นมาก่อนแล้ว
 • TCI Tier1 / TCI Tier2 = 50,000 บาท / บทความ
 • International Journal ตามหลักเกณฑ์ กพอ.กำหนด / AACSB = 100,000 บาท / บทความ
   
22
การให้ทุนวิจัยสำหรับผลงานวิชาการที่ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก 13 กพ.63 1 มค. ถึง 31 ธค. 63
 • B,/ABDC หรือ 2,1/ABS หรือ Q3,Q4 Scimago = 60,000 บาท/บทความ
 • A*,A /ABDC หรือ 4,3/ABS หรือ Q1,Q2 Scimago = 90,000 บาท/บทความ
 • ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) = 250,000 บาท/บทความ
 • 23
  การให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 1 ตค.63 1 ตค. 63 ถึง 30 กย. 64 *มีชื่ออาจารย์ผู้ขอรับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
  1.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์สำหรับคณาจารย์
 • 1.1 ABS*World Elite*of Business Journals (4*/ABS) หรือ (Scimago Q1, Q2, Q3, Q4 / ABDC A*,A, B, C / ABS 4, 3, 2, 1) = 100,000 บาท / บทความ
 • 1.2 Scopus หรือ Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) = 70,000 บาท / บทความ
 • 1.3 บทความ(ภาษาอังกฤษ) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI tier 1= 70,000 บาท / บทความ
 • 1.4 บทความ(ภาษาไทย) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานTCI tier 1 = 50,000 บาท / บทความ
 • 1.5 บทความ(ภาษาไทย) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI tier 2= 40,000 บาท / บทความ
  หมายเหตุ : สำหรับข้อ 1.5 สามารถขอได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา "
  2.กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยการบูรณาการร่วมกับนักศึกษามากกว่า 1 คน
 • 2.1 Scopus หรือ Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) = 30,000 บาท / บทความ
 • 2.2 บทความ(ภาษาอังกฤษ) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI tier 1 = 30,000 บาท / บทความ
 • 2.3 บทความ(ภาษาไทย) ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานTCI tier 1 = 20,000 บาท / บทความ

 • 24
  การให้ทุนวิจัยสนับสนุนสำหรับพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 17 กย.63 1 ตค. 63 ถึง 30 กย. 64 ***ทุกครั้งก่อนการขออนุมัติเข้าร่วมเข้าฟัง(attending) หรือนำเสนอผลงาน (presenting) ในประชุมวิชาการ (conference) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ(paper development workshop) ต้องผ่านการตรวจสอบจากงานวิจัยก่อน***
  หลักเกณฑ์การสนับสนุน
  1. ตามระดับของงาน
  1.1 ระดับ Top Forum ได้รับทุนจำนวน 150,000 บาทต่อผลงาน
  1.2 ระดับอื่น ๆ ได้รับทุนจำนวน 50,000 บาทต่อผลงาน
  2. ตามลักษณะการมีส่วนร่วม
  2.1 ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author) ได้รับทุนในอัตรา 100 %
  2.2 ชื่อในผลงานแต่มิใช่ ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (corresponding author)
  ได้รับทุนในอัตรา 35 %  2.แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้
  ลำดับที่ คู่มือบริหารงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (PDF)
  2.1 เงื่อนไขการขอรับทุน       
  2.2 ขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัยเงินรายได้       
  2.3 งานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา       
  2.4 งานวิจัยสถาบัน       
  2.5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน       
  2.6 งานวิจัยเชิงบูรณาการ       
  2.7 งานวิจัยเชิงวิชาการ       
  2.8 คู่มือทั้งเล่ม       
  2.9 ระเบียบการใช้เงินอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้       
  2.10 จรรยาบรรณนักวิจัย       
  2.11 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ       
  3.แนวปฏิบัติสำหรับการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ
  ลำดับที่ คู่มือบริหารงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (PDF)
  3.1 แนวปฏิบัติสำหรับการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ       
  3.2 คำนิยามและประเภทผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ       
  4. การขอเพิ่มวารสารทางวิชาการในบัญชีรายชื่อวารสาร
  ลำดับที่ คู่มือบริหารงานวิจัย PDF WORD
  4.1 เกณฑ์การเพิ่มวารสารและแนวปฏิบัติ              
  4.2 แบบฟอร์มขอเพิ่มวารสารทางวิชาการในบัญชีรายชื่อวารสาร       
  Research Reward & Grants


  หมายเหตุ: คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย หรือ คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด