Main Menu
Faculty of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
    งานวิจัย
     ทิศทางและแนวทางการวิจัย
     นโยบายสนับสนุนงานวิจัย
     ผลงานวิจัยที่ผ่านมา
     คู่มือบริหารงานวิจัย
     ทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
     ฝึกอบรม บรรยายและสัมมนาด้าน
          การวิจัย
     การเผยแพร่ผลงานวิจัย
     แหล่งทุนวิจัย
     BA International
          Conference Alert
     วารสารระดับประเทศ
          ที่รับรองโดย สกอ.
     วารสารระดับนานาชาติ
          ที่รับรองโดย สกอ.
     ฐานข้อมูล Scimago
          วัดคุณภาพวารสารที่ตีพิมพ์
          ตามเกณฑ์ สมศ.
     ฐานข้อมูล CABELLS วารสาร
          ระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ
     เกณฑ์มาตรฐาน Business
          School ที่ยอมรับระดับโลก
     จรรยาบรรณนักวิจัย
     หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
          และถ่ายทอดเทคโนโลยี มช.
     ศูนย์บริหารงานวิจัย มช.
     เกณฑ์การประกันคุณภาพการ
          ศึกษาด้านการวิจัย 2555
     วิธีการตรวจสอบรายชื่อวารสาร
          วิชาการเพื่อพิจารณาภาระงาน
          ทางวิชาการจากฐานข้อมูล
         
     นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
          ของชาติ ฉ.8 ปี 2555-2559
 
 
Untitled Document
   
  ผลงานวิจัยที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ
 
       
 
ลำดับที่
หัวข้องานวิจัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
   
 
ค้นหา คลิกที่นี่
 
       
 
 
New Document
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร : 053-942105,053-942113 แฟกซ์ : 053-892201
e-mail : accba@cmu.ac.th
© 2009 Faculty of Business Administration All Rights Reserved