Main Menu
Faculty of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
    บุคลากร
     ค้นหาบุคลากร
     ภาควิชาการบัญชี
     ภาควิชาการจัดการ
     ภาควิชาการตลาด
     ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
     สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
 
 
Untitled Document
   
  บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
 
       
 
 
ชื่อ-สกุล :
 
อมรา โกไศยกานนท์
ตำแหน่ง :
 
รองศาสตราจารย์
สังกัด :
 
ภาควิชาการบัญชี
เบอร์โทร :
 
053-942140
e-Mail :
 
อยู่ในระหว่างการแก้ไขข้อมูล
 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
การศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาตรี  
บัญชีบัณฑิต 
บัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2521 
ปริญญาโท  
บัญชีมหาบัณฑิต 
บัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2523 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ความเชี่ยวชาญ
สาขา
หัวข้อเฉพาะทาง
บัญชี  
ทฤษฎีบัญชี, บัญชีบริการ, การบริหารต้นทุน 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย
สถานะผู้วิจัย
สถานะงานวิจัย
 
ผู้ร่วมวิจัย 
 
ทัศนคติของบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึษาภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ผู้ร่วมวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีและการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  
ผู้ร่วมวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
 
หัวหน้างานวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
เอกสารทางวิชาการ
ชื่อเอกสาร
ชนิดเอกสาร
ปีที่เผยแพร่
การเผยแพร่
การบัญชีตามความรับผิดชอบ 
เอกสารประกอบการสอน 
2540-2546  
ในประเทศ 
Strategic Business Performance report and decentraliztion 
เอกสารประกอบการสอน 
2540-2546  
ในประเทศ 
การบัญชีส่วนต่างเพื่อการตัดสินใจ 
เอกสารประกอบการสอน 
2540-2546  
ในประเทศ 
การบัญชีชั้นต้น 1(701100) 
ตำรา/หนังสือ 
2546  
ในประเทศ 
ประวัติวิวัฒนาการบัญชีแนวคิดทฤษฎีบัญชีเบื้องต้น 
เอกสารประกอบการสอน 
2543-2546  
ในประเทศ 
การบัญชีขั้นต้น 2 (701102) 
ตำรา/หนังสือ 
2540-2545  
ในประเทศ 
การบัญชีขั้นต้น 1(701101) 
ตำรา/หนังสือ 
2540-2545  
ในประเทศ 
งบกระแสเงินสด 
เอกสารประกอบการสอน 
2542-2546  
ในประเทศ 
การวิเคราะห์งบการเงิน 
เอกสารประกอบการสอน 
2542-2546  
ในประเทศ 
คุณภาพกำไรและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เอกสารประกอบการสอน 
2542-2546  
ในประเทศ 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 
New Document
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร : 053-942105,053-942113 แฟกซ์ : 053-892201
e-mail : accba@cmu.ac.th
© 2009 Faculty of Business Administration All Rights Reserved