Main Menu
Faculty of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
    บุคลากร
     ค้นหาบุคลากร
     ภาควิชาการบัญชี
     ภาควิชาการจัดการ
     ภาควิชาการตลาด
     ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
     สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
 
 
Untitled Document
   
  บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
 
       
 
 
ชื่อ-สกุล :
 
ดร.รวี ลงกานี
ตำแหน่ง :
 
รองศาสตราจารย์
สังกัด :
 
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
เบอร์โทร :
 
053-942126-7
e-Mail :
 
อยู่ในระหว่างการแก้ไขข้อมูล
 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
การศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
วิทย์ 
มงฟอร์ตวิทยาลัย 
2524 
ปริญญาตรี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เคมีวิศวกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2526 
ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
MBA 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2536 
ปริญญาเอก  
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2543 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ความเชี่ยวชาญ
สาขา
หัวข้อเฉพาะทาง
การเงิน  
การลงทุนตราสารอนุพันธ์ 
การเงิน  
ตลาดล่วงหน้า 
การเงิน  
หลักทรัพย์ IPO 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย
สถานะผู้วิจัย
สถานะงานวิจัย
ความถูกต้องในการพยากรณ์ข้อมูลผลกำไรที่เผยแพร่ในหนังสือชี้ชวน และความผิดปกติของผลตอบแทนที่พบในหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชน : กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หัวหน้างานวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการรถเมล์เขียวของบริษัทไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด  
ผู้ร่วมวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาห้ามซื้อขาย  
หัวหน้างานวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
ความสัมพันธ์ของการจ่ายเงินปันผล กำไร และราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ผู้ร่วมวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
ผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่ได้รับคำแนะนำจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
หัวหน้างานวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนช่วงสิ้นสุดระยะห้ามซื้อขายหลักทรัพย์  
หัวหน้างานวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
 
หัวหน้างานวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลคำแนะนำการลงทุนของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
หัวหน้างานวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
ความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบริการรถเมล์เขียวของบริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งจำกัด  
ผู้ร่วมวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
ประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ผู้ร่วมวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
 
ผู้ร่วมวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
 
ผู้ร่วมวิจัย 
เสร็จสมบูรณ์ 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
เอกสารทางวิชาการ
ชื่อเอกสาร
ชนิดเอกสาร
ปีที่เผยแพร่
การเผยแพร่
ปริศนาเงินปันผล 
บทความ 
2543  
ในประเทศ 
การประยุกต์ใช้สัญญาสิทธิทางการเงิน 
บทความ 
2544  
ในประเทศ 
วางแผนการใช้เงินก่อนเกษียณอย่างไร 
บทความ 
2544  
ในประเทศ 
วิเคราะห์การลงทุนในการจองหุ้น ปตท. 
บทความ 
2544  
ในประเทศ 
รู้จักตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
บทความ 
2546  
ในประเทศ 
ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างไรจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
บทความ 
2546  
ในประเทศ 
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า : อีกทางเลือกของการลงทุน 
บทความ 
2546  
ในประเทศ 
ราคาสินค้าล่วงหน้า 
บทความ 
2546  
ในประเทศ 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 
New Document
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร : 053-942105,053-942113 แฟกซ์ : 053-892201
e-mail : accba@cmu.ac.th
© 2009 Faculty of Business Administration All Rights Reserved