หมายเหตุ: นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ รอฟังประกาศจากหลักสูตร