Technology Quotient

X1AL3168
มีความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีและรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องกับสถานการณ์ในการแสวงหาความรู้และในการแก้ไขปัญหา