นางนิตยา ธนัญชัย   หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล   บรรณารักษ์
นางสาวธารทิพย์ หล้าวัง   เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวสุธาสินี สุทธาชัย   เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการเงิน (MS-Finance)
นางสาวบัวเร็ว คนภู     เจ้าหน้าที่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
นางวัลย์นารา สิงห์ทองวรรณ   เจ้าหน้าที่สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (จ.เชียงใหม่)
นางสาววรรณาพร ตาวังค์    เจ้าหน้าที่สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (จ.สมุทรสาคร)
นางสาววารุณี เหมืองหม้อ    เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาด (M.B.A.-Marketing)
นายเทพกร ทะมา     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์