4 ช่องทางการเข้าเรียน AccBA

TCAS 1

TCAS 2

TCAS 3

TCAS 4

หมายเหตุ

  • รอบที่ 1 รับสมัครเฉพาะภาคปกติเท่านั้น รอบที่ 2-4 รับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โทรศัพท์ 05394-2110, 2124 โทรสาร 05389-2691