โครงการทายาทศิษย์เก่า AccBA

 • กรณีศึกษาในประเทศไทย
  • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วไปประเทศไทย
  • เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป
  • ผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ (GPA) ในระดับ ม.4 – ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นทายาทโดยกำเนิดของสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรณีศึกษาในต่างประเทศ
  • ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาที่เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ในวันรายงานตัว กรณีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของคณะฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา โดยทางคณะฯ จะพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในการพิจารณาร่วม
  • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เป็นทายาทโดยกำเนิดของสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ

 • กรณีศึกษาในประเทศไทย
  • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วไประเทศไทย
  • เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป
  • ผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ (GPA) ในระดับ ม.4 – ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00
  • ต้องเป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 • กรณีศึกษาในต่างประเทศ
  • ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาที่เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ในวันรายงานตัว กรณีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของคณะฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา โดยทางคณะฯ จะพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในการพิจารณาร่วม
  • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ

 • จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร
 • กรณีเป็นทายาทของผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภทธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ธุรกิจสปา ธุรกิจการบริการขนส่ง ธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า ร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ผิดจารีตประเพณี ที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

 • จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร
 • กรณีศึกษาในประเทศ
  • เป็นทายาทของผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภทธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ธุรกิจสปา ธุรกิจการบริการขนส่ง ธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า ร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ผิดจารีตประเพณี ที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  • เกรดเฉลี่ยสะสม รวม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไปกรณีศึกษา
 • กรณีศึกษาในต่างประเทศ
  • ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาที่เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ในวันรายงานตัว กรณีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของคณะฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา โดยทางคณะฯ จะพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในการพิจารณาร่วม
  • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เป็นทายาทโดยกำเนิดของผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภทธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ธุรกิจสปา ธุรกิจการบริการขนส่ง ธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า ร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ผิดจารีตประเพณี ที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

 • โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
  โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
  คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00