SUNDAY, JULY 05, 2020

Tag Archives: Innovation

ผู้บริหาร AccBA ร่วมเสวนา ภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านเศรษฐกิจในยุค New Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.​รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในนักวิชาการและอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ“ภูมิทัศน์ใหม่” ของโลกและประเทศไทยในโลกหลังยุค COVID-19 ผ่านการเสวนาเรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านเศรษฐกิจในยุค New Normal” ในรายการ Young MHESI Scholars’ Town Hall Talk  ซึ่งเป็นเวทีการเสวนาที่จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กีระนันทน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

เวทีนี้ถือเป็นการระดมความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ จำนวน 8 ท่าน ทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชน หลายท่านได้สะท้อนให้เห็น “ภูมิทัศน์ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์” ใน 4 ประเด็น คือ

1) ระบบเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาต่างประเทศน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเผชิญความท้าทายในภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ดังนั้น ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างจริงจัง

2) ภูมิทัศน์เศรษฐกิจฐานรากจะผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยจะต้องนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) อย่างจริงจัง

3) นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจต้องกระจายไปยังภูมิภาค เน้น Reverse Innovation และการสร้างความเข้มแข็งของ Brand ไทย

4) กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน จะต้องออกแบบใหม่ให้เพื่อเอื้อให้ SMEs และประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและระบบตลาดได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ที่มา FB: ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

Lazada Young Entrepreneur Challenge 2020

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมโครงการ Lazada Young Entrepreneur Challenge 2020 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์”

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Teaching Development Center: TDC) จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) แนวคิดการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 2) Workshop: การสอนผ่าน Facebook LIVE และ 3) Workshop: การสอนผ่าน YouTube Channel โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ประธานโครงการฯ อาจารย์ดร.วิสุทธร จิตอารี และ อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากรตามลำดับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสอนได้อย่างเหมาะสม และอาจารย์สามารถสร้างการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 13.00-15.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาได้รับทราบหลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอก และนักศึกษาจะได้ทำการเลือกสาขาวิชาเอกได้ถูกต้องตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 พร้อมทั้งถ่ายทอดสด ณ ห้อง BAB1322 และห้อง BAB1332 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษา M.B.A. Marketing #11 ได้รับรางวัล Golden Award จาก INCBAA 2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรสิช พวงสุวรรณ นักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัล Golden Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (INCBAA 2020) จากบทความเรื่อง “อิทธิพลของประเภทผลิตภัณฑ์น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อการรับรู้คุณประโยชน์ ความเป็นธรรมชาติ และความน่าเชื่อถือ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

โดยบทความเรื่อง “อิทธิพลของประเภทผลิตภัณฑ์น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อการรับรู้คุณประโยชน์ ความเป็นธรรมชาติ และความน่าเชื่อถือ” เป็นการศึกษาในรูปแบบกึ่งการทดลอง โดยสร้างเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้นสด (2) แบบบรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์จากโรงงาน และ (3)แบบเพิ่มวิตามิน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณประโยชน์ต่อน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้นสดมากกว่าแบบบรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์จากโรงงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ความเป็นธรรมชาติต่อน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้นสดมากกว่าแบบบรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์จากโรงงานและแบบเพิ่มวิตามินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละประเภทไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการผลิตแบบคั้นสดมีข้อได้เปรียบทั้งในด้านการรับรู้คุณประโยชน์และความเป็นธรรมชาติ เพราะผู้บริโภคมองว่าการผลิตสด แบบโฮมเมด (Homemade) หรือการผลิตแบบดั้งเดิม (Traditional Production) ผ่านกระบวนการน้อยขั้นตอนและการปรุงแต่งน้อยที่สุดนั้นสำคัญต่อคุณประโยชน์และความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก ส่วนการผลิตแบบพาสเจอร์ไรส์จากโรงงานนั้นสุดท้ายแล้วได้เสียเปรียบทั้งในด้านการรับรู้คุณประโยชน์และความเป็นธรรมชาติไป และแม้ว่าจะมีการผลิตที่เป็นมาตรฐานสูง การรับรู้ความน่าเชื่อถือผู้บริโภคก็ไม่ได้แตกต่างกัน

Login Form