SATURDAY, DECEMBER 07, 2019

Tag Archives: Innovation

BMRC #12 & IBMRC #9

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด“การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 (The 12th Business Management Research Conference) และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th International Business Management Research Conference)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของนักวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Future is Now: Frontline Service Robots” โดย Professor Dr. Paul Patterson, Professor from School of Marketing, Australian School of Business, University of New South Wales, Australia กล่าวต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและกล่าวเปิดการประชุมฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่

การนำเสนอโครงการภาพยนต์สั้นเพื่อสังคม วิชา 703305

ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการนำเสนอโครงการภาพยนตร์สั้นของนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 703305 การจัดการโครงกาทางธุรกิจ ซึ่งมีอาจารย์ประจำวิชาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา และอาจารย์ ดร.นิยดา กาวีวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการนำเสนอภาพยนตร์สั้นเพื่อสังคมทั้งหมด 17 เรื่อง ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โซน D สนใจรับชมภาพยนตร์เพื่อสังคมได้ทาง Youtube Channel : MGMT_CMU

(MGMT_CMU)
https://www.youtube.com/channel/UCVi2x4PvlUsHbCJfWriw6yw

การบรรยายเรื่อง “อนาคตของการบัญชีในยุคดิจิทัล (The Future of Accounting in the Digital Age)”

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง “อนาคตของการบัญชีในยุคดิจิทัล (The Future of Accounting in the Digital Age)” สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจัิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมี ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO & Co-Founder และนายกสมาคม Thailand Tech Statup Association เป็นวิทยากร วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การบรรยายเรื่อง “ผลกระทบของ Digital Technology ที่มีต่อวิชาชีพบัญชี”

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง “ผลกระทบของ Digital Technology ที่มีต่อวิชาชีพบัญชี” สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจัิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีคุณสายัณห์ ไวรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. คว้ารางวัลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ดีเด่น

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนางสาวชฎาธช จันทนพันธ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) เนื่องในโอกาสได้รับ “รางวัลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ดีเด่น” บริษัท อาหารดั้งเดิม จำกัด จากโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จัดโดย ศวท-มช.ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ เรื่องการทดสอบแนวความคิดทางการตลาดต่อน้ำพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท อาหารดั้งเดิม จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ B1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Login Form