SUNDAY, JULY 05, 2020

Tag Archives: Impact

AccBA รับ Public Favorite Award จาก “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมชุมชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย นางสาวชญานิศ ใจเฉลียว นางสาวธนัชชา ศรีเพ็ญ และนางสาวอมราวดี โพธิสัตย์ โดยมี อาจารย์ ดร.เรนัส เสริมบุญสร้าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โอกาสได้รับรางวัล Public Favorite Award จากโครงการประกวดแผนการตลาดเพื่อชุมชน “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ที่ได้ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดชุมชนและใช้ Digital Marketing ในการโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนดอยปุย นำเสนอว่าดอยปุยมีอะไรที่มากกว่าเป็นดอยที่มีธรรมชาติ โดยใช้กลยุทธ์ Social Media Marketing, Hashtag Marketing และ Campaign Marketing จัดทำ Facebook Fanpage และจัดทำคลิปมัคคุเทศก์น้อยโปรโมทเพจ ซึ่งมียอดรับชมถึง 158,000 วิว สามารถติดตามผลงานได้ที่ Facebook Fanpage : กรุงไทยพาไปดอยปุย

การปรับปรุงงานโดยแนวคิดแบบลีน (Lean Office)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงงานโดยแนวคิดแบบลีน (Lean Office)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะสามารถนำหลักการและแนวคิดแบบลีนไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ เทคนิคการวิเคราะห์งาน การนำเครื่องมือต่าง ๆ มากำจัดความสูญเปล่าในสำนักงาน และสามารถสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Lazada Young Entrepreneur Challenge 2020

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมโครงการ Lazada Young Entrepreneur Challenge 2020 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์”

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Teaching Development Center: TDC) จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) แนวคิดการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 2) Workshop: การสอนผ่าน Facebook LIVE และ 3) Workshop: การสอนผ่าน YouTube Channel โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ประธานโครงการฯ อาจารย์ดร.วิสุทธร จิตอารี และ อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากรตามลำดับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสอนได้อย่างเหมาะสม และอาจารย์สามารถสร้างการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 13.00-15.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี INCBAA ครั้งที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy : INCBAA )” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) ซึ่งประกอบไปด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรสาขาบริหารธุรกิจ จากในประเทศและต่างประเทศ

ภายในงานเริ่มต้นด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) และคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พร้อมกันนี้การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ยังรับเกียรติจาก Dr. Edward Rubesch, Program Director, Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) Center, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand เป็นองค์ปาฐกพิเศษ (Keynote speaker) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการทางธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล (Business Sustainability in Digitalization Era) ” และมีการมอบรางวัลงานวิจัยให้แก่ผู้นำเสนอบทความจำนวน 8 รางวัล ตามลำดับดังนี้ รางวัล GOLDEN AWARD จำนวน 2 รางวัล รางวัล SILVER AWARD จำนวน 5 รางวัล และรางวัล SUSTAINABILITY AWARD จำนวน 1 รางวัล

นอกเหนือจากการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยแล้วนั้น ภายในงานยังมีการออกบูทวิชาการผลงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนของ 4 สถาบันเครือข่าย บูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่แต่ละสถาบันของเครือข่ายได้เข้าไปให้การช่วยเหลือและพัฒนา ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายหนังสือ ผลงานและของที่ระลึกของคณาจารย์และนักศึกษา บรรยากาศของงานจึงเนืองแน่นไปด้วยนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างพร้อมเพรียง โดยในปีนี้มีผู้ร่วมนำเสนอบทความทั้งสิ้น จำนวน 74 บทความและผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน

Login Form