SATURDAY, DECEMBER 07, 2019

Tag Archives: Impact

ต้อนรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ เลขานุการคณะ เจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานบริการบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านระบบใบแจ้งการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงาน ของคณะฯ โดยมีคุณศุภลักษณ์ วันปั๋น หัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คุณเทวัญ ทองทับ คุณเทพากร ทะมา คุณนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คุณบุปผา ญาณะตาล หัวหน้างานบริหารทั่วไป และคุณณัจยา สิงหจรัญ หน่วยการเงิน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

M.B.A. Marketing 13 ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดจากผู้ประกอบการ ณ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น กรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่น 13 ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดจากกิจการชั้นนำ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาจะได้รับฟังกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และเรียนรู้การนำทฤษฏีทางการตลาดสู่การปฏิบัติ โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้ารับฟังการบรรยายจากทีมผู้บริหารบริษัท Minor International จำกัด ทั้งในเครือโรงแรม อาหาร แฟชั่น และค้าปลีก นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Customer’s Day และเยี่ยมชมการจัดการร้านค้าปลีกในเครือ อาทิ The Pizza Company, Sizzler, Burger King, Swensen’s, Basil, Dairy Queen, Bossini, Charles & Keith, Anello ตลอดจนเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงแรม AVANI และ Anatara Riverside Bangkok อีกทั้งได้เข้ารับฟังการบรรยายจากผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของศูนย์การค้า Mega Bangna และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดแบบ two-sided marketing และกลยุทธ์การจัดการร้านค้าปลีกในศูนย์การค้า ทั้งนี้ นักศึกษาได้จัดทำรายงานจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการค้าปลีกต่างๆ ภายหลังการศึกษาและเรียนรู้ โดยได้นำเสนอผลการศึกษาในรายวิชา Domestic Site Visit ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการ ผลิตบัณฑิตด้านการตลาดที่มีคุณภาพต่อไปพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดในประเทศไทยต่อไป

กิจกรรมสำเภาน้อยปันรัก

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสำเภาน้อยปันรัก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสาและการมีจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา โดยการนำนักศึกษาลงพื้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยไปบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม การทำความสะอาดพื้นที่ ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายในของบุคคล อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคี ความผูกพัน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ คลองแม่ข่า และวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่

Show&Share ชีวิตต่างแดนจากประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Show&Share ชีวิตต่างแดนจากประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือการศึกษาในต่างประเทศ และได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรักมีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า โดยมี นางสาวธนภรณ์ สกุลจึงเจริญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอาทิตยา พรรณเรืองรอง เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Company Presentation : #วิถีฟรีแลนซ์

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : #วิถีFreelance โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางสายอาชีพด้านการประกอบอาชีพอิสระ และได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ลักษณะงานและการบริหารงานด้วยตัวเอง ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าและโอกาสเติบโต นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรัก มีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า โดยมี 1) คุณดลพร รุจิรวงศ์ นักเขียนอิสระ 2) คุณภาณุพันธ์ เอกชูเกียรติ Financial Advisor บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย และ 3) คุณอารยา ปัญญานุวัฒน์ บริษัท Event & Organizer มืออาชีพ เป็นวิทยากร กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Login Form