SATURDAY, JULY 20, 2019

Tag Archives: Impact

ปฐมนิเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร Ex-MBA รุ่นที่ 20

โครงการปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) จัดวันปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในหลักสูตร อีกทั้งได้ทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ซึ่งการปฐมนิเทศครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่การบรรยายพิเศษ เรื่อง “7 Strategies to The Top” วิทยากรโดยคุณวีณา อรัญญเกษม และคุณพัชราพรรณ ขุนวงษ์  แนะนำศิษย์เก่าและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวในการเรียน โดยชมรม Ex-MBA รุ่นพี่ Ex-19 แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ พร้อมทั้งการข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการเรียน โดยอาจารย์นิตยา วัฒนคุณ และร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกันกับรุ่นพี่ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ฟลอร่า ครีค (Flora Creek) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัท Humanica

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร รวมทั้งหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนภาควิชา ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ร่วมกับผู้บริหารบริษัท Humanica ประกอบด้วย คุณสุนทร เด่นธรรม CEO คุณสายัณห์ ไวรางกูร CFO และหัวหน้าสายงาน outsourcing for SME ซึ่งเป็นศิษย์เก่า AccBA คุณชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ หัวหน้าด้าน HR solutions Ms.Serene Tan, Chief Commercial Officer คุณศศิธร หิรัญศักดิ์ ดูแลธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง ERP (SAP B1) ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “7 Strategies to The Top”

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Career Success Center : CSC) ร่วมกับ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “7 Strategies to The Top” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยมีคุณวีณา อรัญญาเกษม อดีตรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าและสื่อโฆษณา เทสโก้ โลตัส และทีม เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

AACSB Mentor Visit

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และคณะทำงาน AACSB (AACSB Working Group) ต้อนรับ Dr.Ross James ซึ่งเป็น AACSB Mentor และดร.สุธี สุจิตภารพิทยา ที่ปรึกษา AACSB เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์ AACSB พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรายงานเพื่อเสนอต่อ AACSB ภายในเดือนกันยายน 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมหกเหลี่ยม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Designing your life”

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Career Success Center : CSC) ร่วมกับ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Designing your life” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน M.S. Finance ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยมี คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ นักเขียน นักออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ เป็นวิทยากร กล่าวเปิดกิจกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

Login Form