TUESDAY, OCTOBER 22, 2019

Tag Archives: Impact

การบรรยายเรื่อง “อนาคตของการบัญชีในยุคดิจิทัล (The Future of Accounting in the Digital Age)”

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง “อนาคตของการบัญชีในยุคดิจิทัล (The Future of Accounting in the Digital Age)” สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจัิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมี ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO & Co-Founder และนายกสมาคม Thailand Tech Statup Association เป็นวิทยากร วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันนักการตลาดสัญจร…ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 “The BIG 4Ds”

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ขึ้น ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจด้านการตลาดในเขตภาคเหนือได้เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด และกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ จากนักธุรกิจและนักการตลาดระดับแนวหน้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน โดยในงานนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน กิจกรรมหลักภายในงานมีการบรรยายพิเศษภายใต้ธีม “The BIG 4Ds” อันประกอบด้วย 1) เรื่อง Big Move & Digital Ecosystem โดยคุณทศพล อภิกุลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี บริษัท ตัวตน จำกัด 2) เรื่อง Big Data & Digital Consumer โดยคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ Co-founder & CEO Techsauce Media 3) เรื่อง Big Content and Digital Platform: Deliver Right Message through the Right Platform โดยคุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและวางแผนกลยุทธ์การตลาด บริษัท สมอลเวิล์ดฟอร์คิดส์ จำกัด 1 ใน 10 CEO คนไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจาก Facebook ให้เป็น Alpha Tester และ 4) Big Integration & Digital Convergence: Big Data, Digital ID Privacy, Digital Libra, & Digital Law โดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา CEO Blockchain Capital Group Holdings Co., Ltd คุณเดชนะ สิโรรส ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการและบริหารไอทีองค์กร คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ และคุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

J-MAT สู่เส้นทางนักการตลาดสัญจร…ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 “Digital Heroes”

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน J-MAT สู่เส้นทางนักการตลาดสัญจร…ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ภายใต้ธีม “Digital Heroes” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปวช. และ ปวส. ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ อันจะนำไปสู่การเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต โดยในงานนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “การตลาดดิจิทัล: แนวทางความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก Knowing Tools… and Knowing your Customer…” โดยคุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและวางแผนกลยุทธ์การตลาด บริษัท สมอลเวิล์ดฟอร์คิดส์ จำกัด 1 ใน 10 CEO คนไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจาก Facebook ให้เป็น Alpha Tester

Train the Trainer สัญจร ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 “Digitalizaing the Marketing Courses”

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน Train the Trainer สัญจร ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ขึ้น ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำหรับอาจารย์และครูผู้สอนด้านการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาด้านการตลาดในเขตภาคเหนือได้ความรู้ แนวคิด และเทคนิคทางการตลาดดิจิทัลจากนักการตลาดมืออาชีพ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มีประสบการณ์จริง เกิดความเข้าใจและก้าวทันกับแนวคิดทางการตลาดยุคใหม่ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดในการเรียนการสอน สู่นักศึกษาอันเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยในงานนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Trends and Future of Digital Marketing in Marketing Courses” และ “Digitalizing the Marketing Courses” โดยคุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและวางแผนกลยุทธ์การตลาด บริษัท สมอลเวิล์ดฟอร์คิดส์ จำกัด 1 ใน 10 CEO คนไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจาก Facebook ให้เป็น Alpha Tester และคุณยุทธนา เทียนธรรมชาติ CEO บริษัท aDayf Fresh ผู้จัดจำหน่ายผลไม้ออนไลน์คนแรกของประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงาน “สำเภารำลึก ระลึกวันวาน” ประจำปี 2562

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงาน “สำเภารำลึก ระลึกวันวาน” ประจำปี 2562 เพื่อแนะนำคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 4 วาระปีบริหาร 2561-2564 และแถลงผลการดำเนินในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีคุณฐิติ ศุภมณี นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คุณจินตนา จิตรสกุล อุปนายกสมาคม และประธานจัดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา โครงการ “กระปุกออมทุน ทุนสร้างอนาคต” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบโอกาสและความปรารถนาดีจากพี่ศิษย์เก่า AccBA ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับศิษย์ปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 456,960 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องศูนย์ประชุมประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

Login Form