TUESDAY, OCTOBER 22, 2019

Tag Archives: Ethical Guidance

ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 “๕๕ ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” รวมใจ มช. เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาไทยให้คงอยู่ต่อไป พร้อมทั้งแสดงถึงความพร้อมเพรียงของนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะฯ บ่งบอกถึงความศรัทธาที่มีต่อพระบรมธาตุดอยสุเทพ และเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะบริหารธุรกิจให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ศิษย์เก่า AccBA รับรางวัลลูกกตัญูญูกตเวที วันแม่แห่งชาติ 62

แสดงความยินดีกับคุณกิติพงษ์ ตาเจริญเมือง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผนการตลาด ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นที่ปรึกษา ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสาขา ลูกกตัญูญูกตเวที เนื่องในวันแม่แห่งชาติ แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู บุคคลดีเด่นแห่งปี จัดโดยโครงการไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจำท้องถิ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธ์ุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เตรียมตัวปรับใจค้นพบสิ่งใหม่ที่ AccBA มช.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เตรียมตัวปรับใจค้นพบสิ่งใหม่ที่ AccBA มช. (ปฐมนิเทศ-Precollege) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ได้มีโอกาสพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เตรียมพร้อมกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตให้ถูกต้องบนพื้นฐานของความพอดี พอเพียงและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไทยในอนาคตต่อไป ให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนของคณะ พร้อมทั้งได้มีโอกาสพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทองกวาว1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการถวายสังฆทานเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

คณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒธรรม และสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการถวายสังฆทานเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ซึี่งถืือได้ว่าเป็นวันสำคัญของพุทธสาสนิกชน และเพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญ สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วัดดอยอุดมธรรม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีดำหัวคณบดีและคณาจารย์อาวุโสของคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีดำหัวคณบดีและคณาจารย์อาวุโสของคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์อาวุโส ผู้บริหารคณะ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวเปิดพิธี วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Login Form