WEDNESDAY, JULY 17, 2019

Tag Archives: Engagement

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

คณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประจำคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานความเป็นล้านนาไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน พร้อมทั้งปัจจัยทัยทาน วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักปฏิบัติธรรมสันกู่ และวัดป่าบุญทวีภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การบรรยายเรื่อง “e-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน โดยบุ๊กค์คาเซ่”

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง “e-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน โดยบุ๊กค์คาเซ่” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านแนวโน้มการตลาด และด้านการจัดพิมพ์หนังสือแบบ e-book โดยมีคุณอุกฤษฏ์ วิศิษฐ์กิจกรรม ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท Bookcaze และ Apptividia เป็นวิทยากร วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง MBA 1

ต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง Social Work Project และ Career Success Center  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

ปฐมนิเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร Ex-MBA รุ่นที่ 20

โครงการปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) จัดวันปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในหลักสูตร อีกทั้งได้ทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ซึ่งการปฐมนิเทศครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่การบรรยายพิเศษ เรื่อง “7 Strategies to The Top” วิทยากรโดยคุณวีณา อรัญญเกษม และคุณพัชราพรรณ ขุนวงษ์  แนะนำศิษย์เก่าและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวในการเรียน โดยชมรม Ex-MBA รุ่นพี่ Ex-19 แนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ พร้อมทั้งการข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการเรียน โดยอาจารย์นิตยา วัฒนคุณ และร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกันกับรุ่นพี่ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ฟลอร่า ครีค (Flora Creek) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก THIHA Development Co., Ltd, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี  ต้อนรับคณะอาคันตุกะ นำโดย Mr.Zaw Lin และ Dr.Zaw Htay ผู้บริหารจาก THIHA Development Co., Ltd, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมผู้ติดตามอีก 5 ท่าน  โอกาสเยือนคณะฯ เพื่อหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านการศึกษาและวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Login Form