MONDAY, JULY 22, 2019

Tag Archives: Close-to-practice knowledge

ปฐมนิเทศโครงการปริญญาโท M.B.A. Marketing รุ่นที่14

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดจัดปฐมนิเทศ โครงการปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) รุ่นที่ 14 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะฯ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม แคลทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความผูกพันในทีมงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความผูกพันในทีมงานให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีความสามัคคีในการทำงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาด้วยกัน ระหว่างนักศึกษารุ่นน้องรุ่นพี่ ระหว่างนักศึกษาแต่ละโครงการของคณะบริหารธุรกิจ เป็นการบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น อันจะนำมาซึ่งความคิดร้างสรรค์ และกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยรวม และทำให้การบริหารงานสโมสรนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1

M.B.A. Marketing 13 ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดในประเทศญี่ปุ่น ณ Osaka University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ และอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี กรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่น 13 ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาด ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือทางวิชาการจาก Osaka University ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทําการตลาดในประเทศญี่ปุ่นจากการบรรยายหัวข้อ “Marketing in Japan” โดย Professor Sotaro Katsumata นอกจากนี้ ยังมีการเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ณ หอการค้าและอุตสาหกรรมนครโอซากา (The Osaka Chamber of Commerce and Industry, OCCI) รวมถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผู้ประกอบการโอซากา พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ และการทำรายงานจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการค้าปลีกตามย่านการค้าที่มีลักษณะเฉพาะในตัวเมืองโอซากาและโกเบ ได้แก่ ย่านการค้าชุมชนอเมริกัน ย่านการค้าชุมชนเกาหลี ย่านการค้าชุมชนจีน และย่านการค้าดั้งเดิมของโอซากา ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการตลาดในประเทศญี่ปุ่นแล้ว คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจยังได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ของ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น และบุคลากรของหอการค้าและอุตสาหกรรมนครโอซากา เพื่อนําความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านการตลาดมากขึ้น อันจะนําไปสู่การผลิตบัณฑิตด้านการตลาดที่มีคุณภาพต่อไปพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดในประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือคณะบริหารธุรกิจ มช. บูรณาการวิชาการด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริษัทจัดการหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ฯ หนุนองค์ความรู้ข้ามสาขา มุ่งสร้างนักเทคโนโลยีการเงินรับยุค disruptive

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CMU-SCBAM Machine Learning : Application for Smart Investment) สร้างโอกาสเรียนรู้ในสภาพการปฏิบัติงานจริง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในบริบทการเงินโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  รองอธิการบดีด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม ประธานในพิธี  กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานว่า “โครงการนี้จัดการเรียนรู้แบบ project based learning บูรณาการองค์ความรู้ด้านการเงินเข้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ถือเป็นความสอดคล้อง กับหลักการสร้างทักษะแก่ผู้เรียนเพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน”

การจัดการความร่วมมือในโครงการได้แก่ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ มีบทบาทเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบทบาทความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด มีบทบาทในการวิเคราะห์
การลงทุน สนับสนุนข้อมูลและความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวถึงการดำเนินโครงการในครั้งนี้ว่า  “พัฒนาการแบบเปลี่ยนแปลงฉับพลัน หรือที่เราเรียกว่า disruptive ส่งผลชัดเจนต่อวงการธุรกิจ สิ่งสำคัญคือการปรับตัว ขยายองค์ความรู้สู่ขอบเขตใหม่ๆ ที่จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ความท้าทายของคณะฯ คือการสร้างบุคลากรที่มีทักษะในเชิงบูรณาการเทคโนโลยีสู่การทำงานปกติ”

ด้านผู้ช่วยศาสาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับบทบาทจัดการความร่วมมือทางเทคโนโลยีกล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีการดำเนินงานเกี่ยวข้อง สนับสนุนวิชาการข้ามสาขาอย่างต่อเนื่อง  ในครั้งนี้ ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี Machine Learning และ Big Data จะเป็นเครื่องมือหลักที่คณะทำงานจะร่วมกันใช้เพื่อบ่มเพาะนักการเงินและวิศวกรคอมพิวเตอร์ในโครงการ”

การดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ในขั้นแรกได้แก่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Machine Learning ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (ESG Index) ครอบคลุม ดัชนีที่มีมิติวัดสามประเด็นหลักของความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment Social และ Governance)

“ประเด็นด้านความยั่งยืนทางธุรกิจได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นทั้งจากบริษัทและนักลงทุนเนื่องจากมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ต้องการข้อมูลเชิงคุณภาพที่ลึกมากกว่าตัวเลขผลประกอบการในงบการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ฯ มีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ และเชื่อว่าผลการดำเนินโครงการนี้จะสร้างดัชนีวัดความยั่งยืนของธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการการเงินและการบริหาร การลงทุน อีกประการที่สำคัญคือ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยพาณิชย์ และ มช. นี้นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาบุคลลากรในสายงานนี้และเชื่อมั่นว่า มช.จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ล้ำหน้าของประเทศในสายงานการเงิน” นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าว

ผู้สนใจโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ฯ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลโครงการได้ทาง http://www.ba.cmu.ac.th หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ภาควิชาการเงินและการธนาคาร 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053 942126-7

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี
ผลงานวิชาการ

  1. เอกสารคำสอน : รายวิชา “การบัญชีชั้นต้น 1 :701100”
  1. งานวิจัย จำนวน ๒ เรื่อง

          2.1 A Contingency Model of Client Repatronage in a Financial Auditing Services Context

  • เผยแพร่ในวารสาร Accounting Research Journal. 2016, 29(1) หน้า 106-130

          2.2 The role of interpersonal communication in developing small medium size enterprise (SME) client loyalty toward an audit firm    

  • เผยแพร่ในวารสาร International Small Business Journal. 2015, 33(8) หน้า 882-900
  1. ตำรา จำนวน 1 เรื่อง  “ระบบบัญชี”

ได้รับการแต่งตั้ง : ย้อนหลังไปวันที่ 19 กันยายน 2561

 

Login Form