SUNDAY, NOVEMBER 17, 2019

Tag Archives: Close-to-practice knowledge

Show&Share ชีวิตต่างแดนจากประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Show&Share ชีวิตต่างแดนจากประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือการศึกษาในต่างประเทศ และได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรักมีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า โดยมี นางสาวธนภรณ์ สกุลจึงเจริญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอาทิตยา พรรณเรืองรอง เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Company Presentation : #วิถีฟรีแลนซ์

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : #วิถีFreelance โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางสายอาชีพด้านการประกอบอาชีพอิสระ และได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ลักษณะงานและการบริหารงานด้วยตัวเอง ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าและโอกาสเติบโต นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรัก มีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า โดยมี 1) คุณดลพร รุจิรวงศ์ นักเขียนอิสระ 2) คุณภาณุพันธ์ เอกชูเกียรติ Financial Advisor บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย และ 3) คุณอารยา ปัญญานุวัฒน์ บริษัท Event & Organizer มืออาชีพ เป็นวิทยากร กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) ครั้งที่ 2 /2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภาการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อวางแผนงานกิจกรรมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2

ในการนี้มีตัวแทนของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จาก 4 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศึกษาดูงานการดำเนินงาน Green Office

Company Presentation : Exxon Mobil

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : Exxon Mobil สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขา เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพและความแตกฉานของวิชาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรัก มีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า เป็นผู้ใส่ใจฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ข้อมูลขององค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนะแนวทางสายอาชีพ รวมถึงเป็นการรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานหรือทำงาน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษารับทราบนโยบายของบริษัทก่อนการสมัครงาน โดยมีคุณเอนกคณิต โชตินฤมล ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล คุณภัทฐา คล่องพิทักษ์ ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล และคุณภารดี ขจรไชยกุล ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี และบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 1221 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Company Presentation : CP All

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : CP All สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพและความแตกฉานของวิชาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรัก มีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า เป็นผู้ใส่ใจฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เป็นการให้ความรู้และแนะแนวทางสายอาชีพ รวมถึงเป็นการรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานหรือทำงาน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษารับทราบนโยบายของบริษัทก่อนการสมัครงาน บรรยายแนะนำบริษัทโดยคุณสันติ เจิมประสาทสิทธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 1221 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Login Form