SUNDAY, JULY 05, 2020

Tag Archives: AccBA

AccBA ของดให้บริการพื้นที่ทำงานหลบฝุ่นละออง PM2.5

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดให้บริการพื้นที่ทำงานหลบฝุ่นละออง PM2.5 ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563

“รักษาสุขภาพด้วยนะ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ป้องกันได้ทั้ง PM2.5 และ COVID-19

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

โดยที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ให้แก่นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม Sustainable AccBA Day ประจำปี 2562

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม Sustainable AccBA Day ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาได้พบกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รวมถึงได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนของคณะ เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาและคณะ ในการดูแลนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่าง นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษาและสถาบันศึกษา อีกทั้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับทราบกิจกรรมเพื่อสังคมที่คณะได้ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทำให้นักศึกษาใหม่เกิดแรงบันดาลใจที่ดีต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โดยภายในงานคณะผู้บริหารแนะนำคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซักถามปัญหาต่าง ๆ 

         รวมไปถึงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ อาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล สู่ยอดขายกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีวลีเด็ด สุดยอดนักขายออนไลน์ “แม่ฉันต้องได้กินกุ้ง แม่ฉันต้องได้กินปลา” โดยได้ “บังฮาซัน”เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 เวลา 9.00-12.00 น. นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะฯ จำนวน 10 บูธ ได้แก่

 1. โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการความรู้ด้านการเงินแก่กลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ (ภาควิชาการเงิน)
 2. โครงการการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาที่เข้ามาเรียน คณะบริหารธุรกิจ มช. (กิจกรรม QCC)
 3. โครงการ Smart Investor สร้างภูมิคุ้มกันนักลงทุน (ภาควิชาการเงิน)
 4. โครงการอิทธิพลของชนิด และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ภาควิชาการตลาด)
 5. โครงการการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณค่าเพื่อผู้อื่นและคุณค่าเพื่อคนเอง (ภาควิชาการตลาด)
 6. การรายงานต้นทุนให้บริการมูลนิธิขาเทียม (ภาควิชาการบัญชี)
 7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษัทจำกัดของร้านลี้ อิเลคทริค (ภาควิชาการบัญชี)
 8. คณะบริหารธุรกิจกับการส่งเสริมสมาธิ (ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ)
 9. โครงการฝึกอบรมการล้างรถอย่างมืออาชีพ โดย A-Fast 22 (ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ)
 10. Go wild for a while (ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ)

ณ ลานอเนกประสงค์โซน D คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา : การบัญชี
ผลงานวิชาการ

 1. เอกสารคำสอน : รายวิชา “การบัญชีชั้นต้น 1 :701100”
 1. งานวิจัย จำนวน ๒ เรื่อง

          2.1 A Contingency Model of Client Repatronage in a Financial Auditing Services Context

 • เผยแพร่ในวารสาร Accounting Research Journal. 2016, 29(1) หน้า 106-130

          2.2 The role of interpersonal communication in developing small medium size enterprise (SME) client loyalty toward an audit firm    

 • เผยแพร่ในวารสาร International Small Business Journal. 2015, 33(8) หน้า 882-900
 1. ตำรา จำนวน 1 เรื่อง  “ระบบบัญชี”

ได้รับการแต่งตั้ง : ย้อนหลังไปวันที่ 19 กันยายน 2561

 

AccBA เปิดพื้นที่หลบฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมเครื่องฟอกอากาศ และติดฟิลเตอร์แอร์และพัดลมลดค่า PM2.5

AccBA เปิดพื้นที่หลบฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมเครื่องฟอกอากาศ และติดฟิลเตอร์แอร์และพัดลมลดค่า PM2.5
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงวิกฤตฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง จึงจัดพื้นที่หลบฝุ่นละออง PM2.5 จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1) ห้องสมุด 2) ห้องประชุม 2 และ 3) ห้องประชุม 3 โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 และวันเสาร์ เวลา 8.30-18.00 น. โดยคณะได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมาติดตั้งในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งติดฟิลเตอร์แอร์และพัดลมทุกเครื่องภายในคณะฯ ซึ่งช่วยลดค่า PM2.5 เพื่ออากาศบริสุทธิ์ สดใส ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมอ่านหนังสือ ทำการบ้านในบรรยากาศที่ปลอดภัย เย็นสบาย

ควรสวมหน้ากากอนามัย n95 ออกจากบ้านทุกครั้ง และล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังการใช้
#AccBAPM25Shelter #หนีภัยฝุ่นพิษมาที่AccBA

Login Form