1.กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ข้าราชการ)
2.การเข้าสู่ตำแหน่ง(กำหนดให้สูงขึ้น)พนักงานมหาวิทยาลัย
3.เทคนิคการการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง