หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาไทย      :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor  of  Business  Administration  Program in Service Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย      :  ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการธุรกิจบริการ )
                  :  ชื่อย่อ    บธ.บ. ( การจัดการธุรกิจบริการ )

ภาษาอังกฤษ :  ชื่อเต็ม   Bachelor of Business  Administration ( Service Business Management )
                  :  ชื่อย่อ    B.B.A.  (Service Business Management )

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้  สามภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ประกอบกิจการส่วนตัวในธุรกิจบริการ
 • ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม สปา สายการบิน
 • ปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการขนส่ง
 • ปฏิบัติงานในธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า
 • นักวิชาการด้านการบริหารและนักวางแผนงานบริการทั้งของภาครัฐ เอกชน และบริษัทข้ามชาติ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจบริการ ของ AEC ทั้งในด้านของการค้า การลงทุน การดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันต้องประสบกับภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือองค์ความรู้ใหม่ในด้านการจัดการธุรกิจบริการที่มากขึ้น คณะฯจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะการปฏิบัติงาน และการบริหารเพื่อรองรับธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมบริการ อันประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท สปา ศูนย์ประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร และสายการบิน ตลอดจนสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความพร้อมในด้านสถานที่สามารถรองรับการฝึกงานของนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้

คณะบริหารธุรกิจ จึงมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชาเอกเลือก ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาชีพการจัดการธุรกิจสุขภาพ ( Health Service Management )
 2. กลุ่มวิชาชีพการจัดการงานประชุมและการแสดงสินค้า (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)
 3. กลุ่มวิชาชีพการจัดการบริการการขนส่ง (Logistics Management)

ค่าเรียน 475,000 ตลอดหลักสูตร

การเรียนและฝึกงานในต่างประเทศช่วงภาคเรียนฤดูร้อน

 • การเรียนหลักสูตรระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ได้รับมาตรฐาน AACSB ที่มีความร่วมมือในระดับคณะ เช่น  Fudan University, Shanghai Jiaotong University, Tsinghua Universityประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  National Cheng Kung University, National Taiwan University,  Yuan Ze University  ประเทศไต้หวัน เป็นต้น
 • นักศึกษาสามารถฝึกงานในสายงานธุรกิจบริการได้ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วง summer  

อาจารย์พิเศษที่มากประสบการณ์

นอกจากนี้ยังมีอาจารย์พิเศษที่มากประสบการณ์ที่อยู่ในสายงานธุรกิจบริการจริงมาร่วมสอน ไม่ว่าจะเป็น จากสายงานการโรงแรม       การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ด้าน Food and Beverage ด้านการส่งออกระหว่างประเทศ ด้านการจัดการบริการการขนส่ง (Logistics) เป็นต้น

Poster


สมัครออนไลน์ได้ที่นี่