รายละเอียด การฝึกอบรม บรรยายและสัมมนาด้านการวิจัย
หัวข้อ
เอกสารแนบ
21-02-2562  โครงการฝึกอบรม The use of experiments and its comparative advantage for research    สรุปโครงการ
22-08-2561 สรุปการอบรมจริยธรรมวิจัยในคน สรุปการอบรมจริยธรรมวิจัยในคน 
24-11-2560 เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 9 และ IBMRC ครั้งที่ 6 สรุปงาน BMRC 2017 
29-8-2560 โครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวม-สรุปภาพโครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยครั้งที่-1-2-3.pdf
30-5-2560 โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของกรรมการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์งานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ สรุปผลโครงการworkshop-แผนวิจัย.pdf
15-2-2560 โครงการการฝึกอบรมในหัวข้อ “Workshop : Introduction to SAS Enterprise Guide for Academic” สรุปโครงการ-SAS.pdf
30-11-59 เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 9 และ IBMRC ครั้งที่ 6 สรุปประเมินBMRC and IBMRC 2016
27-11-58 งานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 8 และ IBMRC ครั้งที่ 5 สรุปประเมินBMRC2015.pdf
6-12-58 ฝึกอบรมการเลือกข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้โปรแกรม SAS สรุปโครงการอบรมSAS2015.pdf
20-21-6-57 อบรมเชิงปฏิบัติการ ATPAC ปี 2557 สรุปโครงการการอบรม ATPAC.pdf
18-7-57 อบรมเชิงปฏิบัติการสถิติด้วยโปรแกรม SAS สรุปโครงการการอบรม SAS.pdf
2-3-12-56 จัดบู๊ธวันวิชาการมช.ครั้งที่ 9 สรุปโครงการ.pdf
7-8-56 USR Phrao district, Chiang Mai, Integrated Project USR_Phrao.pdf
20-22-6-56 อบรมเชิงปฏิบัติการ ATPAC ปีงบ2556 สรุปโครงการ.pdf
28-06-2555 Seminar on E-Business and Green Information Technology in Developing Country Research Approach e-business.pdf
20-5-2013 Special Seminar “Publishing in International Academic Journals” special seminar.pdf
16-11-55 สรุปผล BMRC &IBMRC 2012 สรุปผล BMRC&IBMRC2012.pdf
22-23-11-55 สรุปจัดงานวันวิชาการ มช.ครั้งที่ 8 สรุปผลโครงการ ครั้งที่ 8.pdf
28-29-6-55 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ATPAC ระยะที่ 2 สรุปโครงการ.pdf
1-10-5-55 :นิทรรศการงานวันเกษตร SE สรุปโครงการ-1.pdf
18-11-2554 ประชุมผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (BMRC 4 & IBMRC1) ประชุมผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ.pdf
25-11-2554 อบรมปฏิบัติการวิชาการนักวิชาชีพไทยATPAC ATPAC.pdf
24-11-2554 วันวิชาการมช. ครั้งที่ 7 วันวิชาการ มช. ครั้งที่ 7.pdf
22-6-54 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถิติวิจัยด้วยโปรแกรม SAS สรุปผลSAS54.pdf
28-29-3-54 อบรมวิธีวิจัยทางสถิติด้วยโปรแกรม AMOS สรุปผลAMOS54.pdf
7-3-2011 Using Technology to Support Qualitative Research Workshop evaluation.pdf
2-7-53 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจฯ (ATPAC) สรุปผล ATPAC.pdf
16-6-53 ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรงานวิจัย ด้าน E-Toruism สรุปโครงการe-tourism.pdf
18-5-53 อบรมวิจัยชั้นเรียน ประเมินวิจัยชั้นเรียน.pdf
19-3-53 ผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการBMRC ครั้งที่ 3 BMRC- 3.pdf
18-20-12-52 ฝึกอบรมสถิติคุณภาพและ Focus Group สรุปผลประเมิน.pdf
26-27-11-52 งานวันวิถีวิจัยมช. ครั้งที่ 5 วันวิชาการมช.ครั้ง5.pdf
29-30-6-52 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Factor Analysis FactorAnalysis.pdf
7-5-52 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนางานวิจัยสถาบันครั้งที่ 3 ผลประเมิน7-5-52.pdf
1-5-52 อบรมสถิติเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหาร มช.ด้านวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2 ผลประเมิน1-5-52.pdf
13-3-52 อบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจด้านวิจัยสถาบันครั้งที่1 ผลประเมิน 13-3-52.pdf
20-3-52 การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่2 (BMRC) MBRC ครั้งที่ 2.pdf
19-20ธ.ค51 Business Innovation for Social Contribution วันวิชาการมช.ครั้ง4.pdf
16-9-51 บรรยายพิเศษ European Integration Eu_Integration_Seminar.pdf
14-3-51 การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่1 (BMRC) MBRC ครั้งที่ 1.pdf
6-sep-07 Imerging Issues in Service Industries service.pdf
(June -July 2007) Training on BA research for members of higher education in North thailand AIT.pdf
10-เม.ย-50 เสวนาความพอเพียงในประวัติศาสตร์และวิถีล้านนา sufficiency-lanna-lifestyle.pdf
22 มี.ค 50 ผลการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการปฏิบัติงาน Impact Factor.pdf
8-10 ธ.ค 49 บริการวิชาการชุมชนให้คำแนะนำแผนธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง (Business Clinic) businessclinic.pdf
11เม.ย 49 การบรรยายวิชาการการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructionism) Constructionism-result.pdf
13 มิ.ย 49 การบรรยายวิชาการการเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ casestudy13-6-49-result.pdf
11 เม.ย 49 การบรรยายวิชาการเรื่อง Historical Lanna Business and Taxation historicalLanna-result.pdf
6-7 ต.ค 48 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SEM and AMOS Training AMOSSEM-result.pdf
13 พ.ค 48 การบรรยายวิชาการการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) PAR-result.pdf
29 ก.ค 48 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS SPSS-result.pdf
22 มี.ค 48 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย writing-result.pdf
25-2-58 อบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม SAS sas.pdf
 28-5-58 สัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ-การเผยแพร่วารสาร-ฐานข้อมูล Bloomberg bloomberg.pdf
8-7-58 การอบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม Amos amos.pdf
23-7-58 อบรมการเขียนบทความ rc.pdf