รายละเอียด การฝึกอบรม บรรยายและสัมมนาด้านการวิจัย
หัวข้อ
เอกสารแนบ
2 พ.ค. 63 โครงการสัมมนาเรื่อง “Optimizing Online Business in COVID-19 Crisis” Optimizing-Online-Business-in-COVID-19-Crisis
28 ก.พ. 63 กิจกรรม Research Talk  หัวข้อ “การเขียนหนังสือ ตำรา และทำวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” สรุปกิจกรรม Research Talk
20-21 ก.พ. 63 สรุปโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (INCBAA 2020) สรุปโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563
7 ก.พ. 63 กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Getting published internationally: leveraging local context” สรุปกิจกรรม Research Talk
29 ม.ค. 63 กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Overcoming Academic Challenges: Responding to Reviewers?” สรุปกิจกรรม Research Talk
29 ม.ค. 63 กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Corporate Governance” สรุปกิจกรรม Research Talk
29 ม.ค. 63 กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Trading for Status” สรุปกิจกรรม Research Talk
16 ม.ค. 63 กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Methodological Improvement in Business Management Research” สรุปกิจกรรม Research Talk
15 ม.ค. 63 กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “การเขียนหนังสือและทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” สรุปกิจกรรม Research Talk
5-6-09-2562 โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง โครงการ Intellectual Property
Intellectual Property and Technology Landscape for Thailand 4.0
28-08-2562 โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “What it takes to get published” โครงการบรรยายพิเศษ
What it takes to get published
01-08-2562 โครงการบรรยายหัวข้อ Web of Science Overview & EndNote for Happy Writing โครงการ Web of Science
11-07-2562 โครงการบรรยายการจัดพิมพ์หนังสือและแนวโน้มการตลาดของหนังสือแบบ E-book โครงการ E-book
21-02-2562 โครงการฝึกอบรม The use of experiments and its comparative advantage for research สรุปโครงการ
2-11-2561 เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 11 และ IBMRC ครั้งที่ 8 สรุปงาน BMRC 2018
22-08-2561 สรุปการอบรมจริยธรรมวิจัยในคน สรุปการอบรมจริยธรรมวิจัยในคน 
24-11-2560 เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 10 และ IBMRC ครั้งที่ 7 สรุปงาน BMRC 2017 
29-8-2560 โครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวม-สรุปภาพโครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยครั้งที่-1-2-3.pdf
30-5-2560 โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของกรรมการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์งานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ สรุปผลโครงการworkshop-แผนวิจัย.pdf
15-2-2560 โครงการการฝึกอบรมในหัวข้อ “Workshop : Introduction to SAS Enterprise Guide for Academic” สรุปโครงการ-SAS.pdf
30-11-59 เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 9 และ IBMRC ครั้งที่ 6 สรุปประเมินBMRC and IBMRC 2016
27-11-58 งานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 8 และ IBMRC ครั้งที่ 5 สรุปประเมินBMRC2015.pdf
6-12-58 ฝึกอบรมการเลือกข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้โปรแกรม SAS สรุปโครงการอบรมSAS2015.pdf
20-21-6-57 อบรมเชิงปฏิบัติการ ATPAC ปี 2557 สรุปโครงการการอบรม ATPAC.pdf
18-7-57 อบรมเชิงปฏิบัติการสถิติด้วยโปรแกรม SAS สรุปโครงการการอบรม SAS.pdf
2-3-12-56 จัดบู๊ธวันวิชาการมช.ครั้งที่ 9 สรุปโครงการ.pdf
7-8-56 USR Phrao district, Chiang Mai, Integrated Project USR_Phrao.pdf
20-22-6-56 อบรมเชิงปฏิบัติการ ATPAC ปีงบ2556 สรุปโครงการ.pdf
28-06-2555 Seminar on E-Business and Green Information Technology in Developing Country Research Approach e-business.pdf
20-5-2013 Special Seminar “Publishing in International Academic Journals” special seminar.pdf
16-11-55 สรุปผล BMRC &IBMRC 2012 สรุปผล BMRC&IBMRC2012.pdf
22-23-11-55 สรุปจัดงานวันวิชาการ มช.ครั้งที่ 8 สรุปผลโครงการ ครั้งที่ 8.pdf
28-29-6-55 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ATPAC ระยะที่ 2 สรุปโครงการ.pdf
1-10-5-55 :นิทรรศการงานวันเกษตร SE สรุปโครงการ-1.pdf
18-11-2554 ประชุมผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (BMRC 4 & IBMRC1) ประชุมผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ.pdf
25-11-2554 อบรมปฏิบัติการวิชาการนักวิชาชีพไทยATPAC ATPAC.pdf
24-11-2554 วันวิชาการมช. ครั้งที่ 7 วันวิชาการ มช. ครั้งที่ 7.pdf
22-6-54 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถิติวิจัยด้วยโปรแกรม SAS สรุปผลSAS54.pdf
28-29-3-54 อบรมวิธีวิจัยทางสถิติด้วยโปรแกรม AMOS สรุปผลAMOS54.pdf
7-3-2011 Using Technology to Support Qualitative Research Workshop evaluation.pdf
2-7-53 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจฯ (ATPAC) สรุปผล ATPAC.pdf
16-6-53 ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรงานวิจัย ด้าน E-Toruism สรุปโครงการe-tourism.pdf
18-5-53 อบรมวิจัยชั้นเรียน ประเมินวิจัยชั้นเรียน.pdf
19-3-53 ผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการBMRC ครั้งที่ 3 BMRC- 3.pdf
18-20-12-52 ฝึกอบรมสถิติคุณภาพและ Focus Group สรุปผลประเมิน.pdf
26-27-11-52 งานวันวิถีวิจัยมช. ครั้งที่ 5 วันวิชาการมช.ครั้ง5.pdf
29-30-6-52 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Factor Analysis FactorAnalysis.pdf
7-5-52 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนางานวิจัยสถาบันครั้งที่ 3 ผลประเมิน7-5-52.pdf
1-5-52 อบรมสถิติเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหาร มช.ด้านวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2 ผลประเมิน1-5-52.pdf
13-3-52 อบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจด้านวิจัยสถาบันครั้งที่1 ผลประเมิน 13-3-52.pdf
20-3-52 การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่2 (BMRC) MBRC ครั้งที่ 2.pdf
19-20ธ.ค51 Business Innovation for Social Contribution วันวิชาการมช.ครั้ง4.pdf
16-9-51 บรรยายพิเศษ European Integration Eu_Integration_Seminar.pdf
14-3-51 การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่1 (BMRC) MBRC ครั้งที่ 1.pdf
6-sep-07 Imerging Issues in Service Industries service.pdf
(June -July 2007) Training on BA research for members of higher education in North thailand AIT.pdf
10-เม.ย-50 เสวนาความพอเพียงในประวัติศาสตร์และวิถีล้านนา sufficiency-lanna-lifestyle.pdf
22 มี.ค 50 ผลการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการปฏิบัติงาน Impact Factor.pdf
8-10 ธ.ค 49 บริการวิชาการชุมชนให้คำแนะนำแผนธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง (Business Clinic) businessclinic.pdf
11เม.ย 49 การบรรยายวิชาการการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructionism) Constructionism-result.pdf
13 มิ.ย 49 การบรรยายวิชาการการเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ casestudy13-6-49-result.pdf
11 เม.ย 49 การบรรยายวิชาการเรื่อง Historical Lanna Business and Taxation historicalLanna-result.pdf
6-7 ต.ค 48 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SEM and AMOS Training AMOSSEM-result.pdf
13 พ.ค 48 การบรรยายวิชาการการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) PAR-result.pdf
29 ก.ค 48 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS SPSS-result.pdf
22 มี.ค 48 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย writing-result.pdf
25-2-58 อบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม SAS sas.pdf
 28-5-58 สัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ-การเผยแพร่วารสาร-ฐานข้อมูล Bloomberg bloomberg.pdf
8-7-58 การอบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม Amos amos.pdf
23-7-58 อบรมการเขียนบทความ rc.pdf