hny


(การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ)
ท่านสามารถ download ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวได้ที่นี่
(Please click here to download the report)
http://www.ba.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/request_academic.pdf

รวมหนังสือเวียนเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ


การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปหลักเกณฑ์ "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑" ปรับปรุงใหม่

[Download]

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงใหม่

[Read More]

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงใหม่

[Read More]

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (พ.ศ. 2560)

[Download]

แบบ ก.พ.อ.03

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข้าราชการ] [พนักงานมหาวิทยาลัย]
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ [ข้าราชการ] [พนักงานมหาวิทยาลัย] 
ตำแหน่งศาสตราจารย์ [ข้าราชการ] [พนักงานมหาวิทยาลัย] 

แบบ ก.พ.อ.04

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

[ข้าราชการ] [พนักงานมหาวิทยาลัย] 
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ [ข้าราชการ] [พนักงานมหาวิทยาลัย] 
ตำแหน่งศาสตราจารย์ [ข้าราชการ] [พนักงานมหาวิทยาลัย] 
       

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557

[Download]

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557

[Download]

 

แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

[Download]
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 [Download]
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 [Download]
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 [Download]
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 [Download]

 

เอกสารประกอบการบรรยายการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ของคุณวราภรณ์ ตวงวิไล [แบบสี], [แบบขาวดำ]


เอกสารประกอบการบรรยายภาพรวม (30 สิงหาคม 2554) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคลและงานสภามหาวิทยาลัย (ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์) [Download]
  ศาสตราจารย์ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ (AcademicPromotion) [Download]
  ศาสตราจารย์ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ (ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ) [Download]
  ศาสตราจารย์ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ (บทความนักวิจัย มช.) [Download]
  ศาสตราจารย์ นพ.ธีระ ศิริสันธนะ [Download]
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย (การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ(ภาคเช้า)) [Download]
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย (เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ(ภาคบ่าย)) [Download]
 

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (การพัฒนาผลงานทางวิชาการ)

[Download]
     

เอกสารคำแนะนำการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ คุณวราภรณ์ ตวงวิไล [Download]
  การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ คุณวราภรณ์ ตวงวิไล [Download]
  การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี [Download]
  เปรียบเทียบการประเมินฯ ของ ก.พ.อ และมหาวิทยาลัย [Download]
  เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งฯ ของ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย [Download]
 
ประเด็นถาม-ตอบ
  ถาม-ตอบ [Download]