ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย link : http://www.grad.cmu.ac.th/