• คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากทุกสาขาวิชา
 • หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.grad.cmu.ac.th/
  • ใบสมัคร พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร
  • สำเนา Transcript 2 ชุด ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
  • รุปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป