QCC
เลขทะเบียนกลุ่ม ชื่อกลุ่ม หัวข้อ องค์ความรู้ ผลการประกวด
ไฟล์นำเสนอ ไฟล์แก้ไข
QCC-58-1 guy-guide การเพิ่มจำนวนนักศึกษาภาคบัญชีให้เข้าร่วมกิจกรรม Road Show มากขึ้น ppt zip ppt zip
QCC-58-2 AIM การสร้างความชัดเจนของขั้นตอนการสั่งซื้อและยกเลิกการสั่งหนังสือของภาควิชาการจัดการ ppt zip ppt zip
QCC-58-3 Heptagon ลดระยะเวลาในกระบวนการทำงานรับส่งจดหมายแจ้งเวียนจดหมายจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานวิจัย ppt zip ppt zip
QCC-58-4 Gold Medal การลดระยะเวลาการค้นหาและจัดเก็บเอกสารของงานบริการการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ppt zip ppt zip
QCC-58-5 Rainbow การลดขั้นตอนการเดินเอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ppt zip ppt zip
QCC-58-6 Easy Clear ลดระยะเวลาการจัดการสัญญายืมเงินที่ยืดเยื้อ ppt zip ppt zip รางวัลที่ 3 Bronze
QCC-58-7 RE-ACC การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและเพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้นักศึกษาที่ยังมีไม่ครบ ppt zip ppt zip
QCC-58-8 Smart Planners การเพื่มระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรม 5 fac ปี2558 ppt zip ppt zip
QCC-58-9 Change your mind การลดระยะเวลาการให้คำปรึกษาการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ppt zip ppt zip
QCC-58-10 Eight-G ลดปริมาณขยะในห้องเรียนอาคาร 1 ชั้น 3 ppt zip ppt zip
QCC-58-11 SPY ลดระยะเวลาการค้นหาเอกสารจากกองเอกสารที่ใช้อ้างอิงของงานภาควิชาบัญชี ppt zip ppt zip
QCC-58-12 99 Problems การลดจำนวนเอกสารที่ถูกคณบดีตีกลับ ppt zip
QCC-58-13 Together การลดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ภายในห้อง ITSC ppt zip ppt zip
QCC-58-14 ACCBA-STU การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทุนและโครงการแลกเปลี่ยนผ่านทาง facsbook เพื่อให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้มีการเข้าถึงเพิ่มขึ้น ppt zip ppt zip
QCC-58-15 Unicorn การเพิ่มจำนวนนักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคารให้รับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในจำนวนที่มากขึ้น ppt zip ppt zip
QCC-58-16 Seven Sisters ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสารของศูนย์MIC ppt zip ppt zip
QCC-58-17 Joinjoy การทำให้เอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายถูกต้อง ppt zip ppt zip
QCC-58-18 Contribute ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารไม่เพิยงพอ ppt zip ppt zip
QCC-58-19 Lesstep ลดระยะเวลาในการตรวจ มชท.92 ppt zip ppt zip
QCC-58-20 7 day a week ลดระยะเวลาที่ใช้ในการอธิบายขั้นตอนและแบบฟอร์มให้นักศึกษา ป. โท ppt zip ppt zip รางวัลที่ 2 Silver
QCC-58-21 Triple C ลดจำนวนการไม่แยกภาชนะ และเศษอาหารในโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ ppt zip ppt zip
QCC-58-22 ICBA การเพิ่มการรับรู้ประโยชน์กฎระเบียบและข่าวสารข้อมูลของการใช้ศูนย์ SET IC ppt zip ppt zip
QCC-58-23 Q EASY ลดจำนวนเอกสารการตั้งหนี้โครงการอนุมัติ PO และ PR ที่ถูกตีกลับจากกองคลัง ppt zip ppt zip
QCC-58-24 ดาวลูกไก่ ลดระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะ ppt zip ppt zip รางวัลที่ 1 Golden รางวัล Cost Saving
QCC-58-25 TOGETHER ลดระยะเวลาการขอหนังสือรับรอง ppt zip รางวัลที่ 3 Bronze
QCC-58-26 IT Power Ranger ลดการมีปัญหาอุปกรณ์ IT ระหว่างเรียน ppt zip ppt zip
QCC-58-27 Think (before) Park ลดจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จอดไม่เป็นระเบียบ ppt zip ppt zip
QCC-58-28 เกาเหลา ลดการนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรียนอาคาร 2 ppt zip ppt zip