นักศึกษาทำโครงร่างปริญญานิพนธ์
ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ไม่ผ่าน    

นักศึกษาเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์
ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

** ส่งเอกสารล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม **

     
 

นักศึกษาส่งตรวจชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์
(หลังแก้ไขตามมติที่ประชุมฯ)

     
 

นักศึกษาขอหนังสือยินยอมให้ข้อมูล
และเผยแพร่ผลการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

  • Log in ที่  www.ba.cmu.ac.th/is
  • เลือกเมนู หนังสือยินยอมให้ข้อมูล
  • เพิ่มข้อมูลหนังสือยินยอม

**กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและพิมพ์เสนอหน่วยงานลงนาม**
** ต้นฉบับนำส่งสาขาวิชา **

     
 

นักศึกษาเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์
ต่อที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ

  • Log in ที่  www.ba.cmu.ac.th/is
  • เลือกเมนู เสนอหัวข้อโครงร่าง
  • กรอกข้อมูล และ Upload File

เอกสารที่ต้องนำส่งสาขาวิชา ดังนี้

     
 

นักศึกษาแก้ไขโครงร่างปริญญานิพนธ์
ตามประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ

   
     
 

นักศึกษาเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านสาขาวิชาฯ

     
 

นักศึกษาทำปริญญานิพนธ์
ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา