คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากทุกสาขาวิชา
 
  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  1. กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.grad.cmu.ac.th/adminissions/
  2. :ใบสมัคร พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร
  3. สำเนา Transcript 2 ชุด ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
  4. :รุปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป